Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poetra K. I. z. anak.

poetri K. N. prinses, dochter van

een vorst.

pola K. N. model, monster, proef, polah K. N. gedrag, handelwijze,

manier van doen.

poma N. péma K. pas op! denk

er om! (bij een bevel), pomahan z. omah.

pondok K. N. tijdelijk verblijf,

logies; hut.

potjapan z. oetjap.

pradjoerit K. N. soldaat, prajangan K. N. geest van 't vrouwelijk geslacht.

prajoga N. prajogi K. best; het

beste is.

prajogi K. z. prajoga.

prakara N. prakawis K. zaak, vooral rechtszaak ; onderwerp ; ten opzichte van.

prakawis K. z. prakara.

prang K. N. oorlog, strijd, pranggoel; mranggoel en kepranggoel K. N. buiten verwachting tegenkomen.

praoe N. baita K. schip, vaartuig, prapatan (van pat) N. praseka-

wanan K. vierde deel. — dalan prapatan N. mergi prapatan K. viersprong, prasanakan K. N. vriend, vriendin, pratanda z. tanda.

pratéla z. tela.

pratikel K. N. raad.

prawan K. N. kenja K. I. maagd.

prekara \ .

, . TT \ — prakara. prekawis K. )

preloe z perloe.

prenah K. N. ligging (van een plaats); betrekking (van bloedverwantschap of ouderdom).

— kaprenah K. N. gelegen; tot iemand staan als; iemand bestaan als.

pri of peri K. N. toovemimf;

goede fee.

prih-atin N. prih-atos K. bedroefd,

bedrukt, hartzeer.

prih-atos K. z. prih-atin.

prijaji N. prijantoen K. aanzienlijke; ambtenaar.

prijantoen K. z. prijaji.

R.

rabi K. N. garwa K. I. echtge-

noote; gemalin.

rada N. ragi K. eenigszins, tamelijk.

radinan K. z. rata.

radja K. N. koning, vorst.

— kradjan K. N. vorstelijk.

— negara kradjan, hoofdstad, ragi K. z. rada.

raji K. I. z. adi.

raka K. I. z. kakang.

raket K. N. dicht aan elkaar, nauw verbonden (ook van vriendschap).

rakit K. N. gereed, ingericht; paar, span.

— ngrakit K. N. gereedmaken.

— ngrakiti K. N. aan-, voorspannen.

— rakitan, aangekoppeld.

Sluiten