Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rindik K. N. langzaam.

ringgit I K. N. rijksdaalder.

— II K. z. wajang.

ringkih K. N. teer, zwak, gevoelig.

risak K. z. roesak.

roda K. N. wiel, rad.

roeboeng; ngroeboeng K.N. ineen1 kring om iemand heen komen staan.

roedjoek K. N. overeenstemmend, overeenstemmen; in goede harmonie.

roempoet K. z. soeket.

roengoe N. pireng K.; ngroengoe N. mireng K. hooren.

— ngroengokaké N. mirengaken K. iets aanhooren, luisteren naar.

— keproengon N. kepirengan K. iemand ter oore komen.

roepijah K. N. gulden.

roesak N. risak K. verwoest, vernield ; in een' slechten toestand, roesoeh N. resah K. onveilig;

wanordelijk.

rosa K. N. kracht, krachtig, rosan K. z. teboe.

rowang of réwang N. réntjang K. makker, helper.

s.

sabab K. ÜST. reden, oorzaak; omdat , want.

sabin K. z. sawah.

saboek K. N. paningset K. I. lendegordel.

sadé K. z. adol.

sadoeloer of sedoeloer N. saderèk of sedèrèk K. broer of zuster, sadèrèk K. z. sadoeloer.

sadija of sedija K. N. gereed,

klaar; gereed houden.

saé K. z. betjik.

saèstoe K. z. njata.

saga K. N. naam van een boom

en zijne vruchten.

sagah K. z. sagoeh.

sagoeh N. sagah K. op zich nemen,

beloven.

saja = sangsaja.

sajah K. N. moe, vermoeid. Sajidin K. ÜST. heer van den godsdienst.

sakedik K. z. titik. sakelangkoeng K. z. loewih. sakétja K. z. ènak.

sakit K. z. lara.

salah K. N. verkeerd, mis, fout.

— salah sidji N. salah setoenggil K. een van beiden, een van allen.

salat K. N. gebed, bidden; de vijf dagelijksche ritueele gebeden.

salin N. santoen K. veranderen, afwisselen, verwisselen, van kleeding verwisselen.

samak K. N. bereid leer; leeren band van een boek.

— toekang samak K. N. leerlooier, zadelmaker, boekbinder.

samar K. N. onduidelijk, verborgen; onzeker.

Sluiten