Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— ora samar N. boten samar K. duidelijk zien; duidelijk zijn voor iemand.

samboeng N. sambet K. verlengstuk; voortzetting.

sainboet I njamboet gawé N, njamboet damel K. werk verrichten.

— II K. z. oetang en silih.

— samboetan K. z. oetang.

sami K. z. pada.

sanak K. N. bloedverwant.

— prasanakan z. boven.

sander K. N. ren.

•— njander K. N. rennen, sandika z. andika.

sandja K. X, een bezoek brengen, sandjang K. z. toetoer.

sanding K. N. naast, nevens, sandoeng, njandoeng K. N. met den voet stooten tegen.

— kesandoeng K. N. zich stooten (met den voet) tegen, struikelen over.

sang, wordt geplaatst voor titels of namen van goden, vorsten enz.; z. v. a, K. I. van si. sanggraha K. N. opname, ontvangst.

— pasanggrahan K. N. gebouw tot tijdelijke verblijfplaats voor ambtenaren en aanzienlijken op reis.

sangkelat K. N. laken.

sangoe K. N. reisgeld, teerkost op reis.

sangsaja of saja K. N. toenemen; hoe langer hoe . . .

— sangsaja sangsaja

hoe des te

saoer EC. N. I antwoord (alleen mondeling).

— soemaoer K. N. antwoorden.

— njaoeri K. N. beantwoorden.

— II njaoer en njaoeri K. N. terugbetalen, betalen.

— njaoeraké K. N. betalen met. saos K. I. z. tjawis en atoer. sapi N. lemboe K. rund. saradadoe K. N. (Holl.) soldaat.

sarak K. N. voorschrift van den godsdienst, wet.

— ngènaki sarak N. ngétjani sarak K. iets beloven, alleen om iemand tevreden te stellen.

sarang; njarang K.N. iem. mijden,

verafschuwen.

saré K. I. z. toeroe.

— njaré K. I. z. inep.

sarèh K. N. geduld, geduldig.

— njarèhake K. N. geduld hebben met, uitstellen.

sarem K. z. oejah.

saroe K. N. storend, ongepast,

hinderlijk.

sasar K. N. verkeerde gang, dwaling, afdoling (ook figuurlijk).

— kesasar K. N. verdwalen.

sasi N. woelan K. maand.

sata K. z. tembako.

satija of setija K. N. trouw, getrouw, oprecht; heilige belofte.

— setjan, setjanan of sesetjan, afspraak ; vaste afspraak met

3*

Sluiten