Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk. maken; elk. trouw beloven.

satitik of setitik z. titik.

sa wal 1 N. sabin K. nat rijstveld,

sawah.

sawetara N. 1

1 z. wetara. sawetawis K. I

sawo K. N. naam van een boom

en van zijne vrucht.

séba N. sowan K. zijne opwachting maken; voor een' meerdere of aanzienlijkeversehijnen. seboet K. N. uitroep, mare.

— njeboet K. N. uitroepen, vermelden, opnoemen.

séda K. I. z. pati.

sedja K. N. voornemen, plan.

— soemedja K. N. voornemens, van plan zijn.

— nedja K. N. liet plan vormen, sédjé N. sanès K. ander, andere,

anders; verschillend van hoedanigheid.

sedija = sadija.

seganten K. z. segara.

segara N. seganten K. zee.

sekar K. z. kembang.

sekti K. N. van bovennatuurlijke

kracht.

sela K. z. watoe.

selamet N. wiloedjeng K. soegeng K. I. welvarend, gezond.

— selametan N. wiloedjengan K. offermaaltijd voor 't welzijn van iemand of voor 't welslagen van iets.

— njelameti N. ngwiloedjengi of miloedjengi K. voor iemands

welzijn , of voor 't welslagen van iets, een selametan geven, selasih of toelasih K. N. heester met donkerkleurige bladeren, sèlèh; njèlèh en njelèhaké K. N. iets neerleggen.

— soemèlèh K. N. liggen.

— njèlèhi K. X. neerleggen op. sémah K. z. somah.

semangka K. N. watermeloen, sembah K. N. eerbiedige groet,

bestaande in het naar 't voorhoofd brengen van de met de vingertoppen aaneengesloten handen, waarbij de duimen den neus raken; eerbewijs.

— njembah K. N. een sembah maken; iemand eerbiedig begroeten; vereeren; aanbidden.

sembelèh; njembelèh K. N. iemand den hals afsnijden; een dier slachten.

semoe K. N. gelaatsuitdrukking, semoer K. N. (Holl.) gesmoord, iu een gesloten pan gebraden ; dusdanig braadsel.

sénapati K. N. veldheer.

sendang K. N. bron.

séndok K. N. lepel.

senèn K. N. Maandag.

seneng K. N. tevreden, in zijn' schik.

senggoet; njenggoet K. N. grazen; ook: gras met de hand uit den grond trekken.

sengkala K. N. chronogram.

— sinengkalan K. N. in

't jaar

Sluiten