Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sepatoe K. N. sclioen; remschoen, sepen K. z. sepi.

sepèn K. N. (Holl.: dispens), ^ provisie-kamer; ook : bediende voor de provisie-kamer, tafelbediende.

sepi N. sepen K. eenzaam, stil,

onbewoond, leeg, afwezig, sepoeli K. z. toewa.

serap K. z. soeroep.

serat K. z. lajang en toelis.

serbèt K. N. (Holl,) servet.

serep K. z. soeroep.

sésoek N. béndjing-éndjing K.

morgen.

setija = satija.

setiwel K. N. laars.

séwa; njéwa K. N. huren.

si IST. poen K. (sang K. I.) wordt geplaatst voor eigennamen van personen die. geen anderen titel hebben ; ook : voor zelfsk n.w. die als eigennamen optreden, b. v. poen bapa = Vader, sidekah K. N. offermaaltijd, sih K. N. genegenheid, liefde.

— ngesihi of ngasihi beminnen.

— kasih K. N. gunsteling, beminde.

sijam K. z. poewasa.

sijang K. z. awan.

sijoeban K. N. tegen zon of regen

beschutte plaats.

sikil N. soekoe K. pada of sam-

péjan K. I. voet, been.

silih N. samboet K.; njilih N. njamboet K. leenen van; te leen vragen.

— njilihi N. njamboeti K. leenen aan.

— njilihaké N. njamboetaken K. iets uitleenen.

sima K. z. matjan.

sinaoe K. N. zich oefenen in;

studeeren.

sindjang K. z. djarit.

singgah; soeminggah K. N. uitwijken , uit den weg gaan.

— njinggahi K. N. voor iemand uit den weg gaan.

singkir K. N. het op zijde gaan

of mijden.

sinoehoen de Hoogvereerde (titel

van de Jav. vorsten).

sipat K. N. eigenschap, hoedanigheid, gedaante.

— sipatan K. N. hoe iemand er uitziet.

sipeng K. z. iuep.

sirah K. z. eudas.

sirnaK. N. verdwijnen, verdwenen, sisih K. N. zijde, kant.

siti K. z. boemi en lemah.

slamet z. selamet.

slomod of slomot K. N. iets brandends, iets om mee in brand te steken.

— njloinod K. N. iemand of iets met een slomod branden.

— keslomod K. N. zich branden.

sobat K. N. vriend.

soeda K. N. vermindering, verminderen.

soedoek K. N. een steekwapen, soegih K. N. rijk.

Sluiten