Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soegoeh N. segah K. wat aau een gast wordt voorgezet, onthaal.

— sesoegoeli "X. sesegali K. eten of drinken voorzetten.

— njoegoeh N~. njegah K. onthalen.

soeka I K. z. awèh.

— II K. N. verheugd, vreugde, soeket K. N. (roempoet K.) gras. soekoe K. z. sikil.

soekoer K. N. dank aan God; Goddank! gelukkig! 't is gelukkig , dat. . .

soelaja K. N. twist; geschil; oneens, in strijd.

soemoer K. N. waterput, soengkem K. N. diep voorovergebogen houding.

— sembah-soengkem K. N. diepe eerbiedsbetuiging.

— njoengketni K. N. met het hoofd zich neerbuigen op.

soengoe N. singat K. hoorn van

een beest.

soepit K. N. bekneld ; nijptang, soerak K. N. gejuich, krijgsgeschreeuw, juichen.

soerja poëtisch voor: zon.

soeroep N. I serap K. het naar binnen gaan ; ondergang van de hemellichamen.

— II serep K. het weten, het kennen.

soesah K. N. moeite, zorg, bezwaar ; ook: behoeven, soesoel; noesoel K. N. iemand (die vooruitgegaan is), achternagaan.

soetji K. N. zuiver, rein, heilig, soetra K. N. zijde (stof).

soewala K. N. tegenstand; strijd;

strijdig; oneens.

soewé N. dangoe K. lang, tijdsduur (meestal binnen 24 uren), soeweng K. z. soewoeng.

soewoen K. I. z. djaloek. soewoeng N". soeweng K. ledig,

onbewoond, afwezig.

somah N. sémali K. (van omah N. en émail K.) echtgenoot, echtgenoote.

sonten K. z. soré.

sop K. N. (Holl.) soep.

soré N. sonten K. namiddag, avond (gewoonlijk vóór zonsondergang).

sorog K. N. sleutel.

sosog K. N. mand van bamboe, sotja K. N. edelgesteente, juweel, sowan K. z. séba.

srali K. N. overgave.

srebèd K. N. (Holl.) servet, sregep K. N. ijverig, naarstig, vlijtig.

srengéngé K. N. de zon.

sroetoe K. N. sigaar.

swara K. N. stem.

T.

tabé K. N. groet, gegroet! tabela K. N. doodkist.

taboeli K. N. hamer om op een muziekinstrument te slaan, klepel van een klok.

taken K. z. takon.

Sluiten