Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

takon N. taken of pitakèn K. 'ndangoe K. I. vragen (inforïneeren).

— nakoni N. nakèni of mitakèni K. 'ndangoe K. T. vragen aan, ondervragen.

-— nakokaké N. nakèkaken of initakèkaken K. 'ndangokaké K. I. vragen naar iets of iemand.

talatah K. N. grondgebied.

tales K. N. naam van een aardvrucht.

tali N. tangsoel K. touw.

taman of patamanan K. N. tuin, lusthof.

tambah K. N. vermeerdering, toevoegsel.

tambangan K. N. vlet, schuitje

om over te zetten.

tamèng K. N. schild.

tamoe K. z. dajoh.

tampa N. tampi K. ontvangen;

— nampani N. nampèni K. in ontvangst nemen, ontvangen.

— nampakaké N. nampèkaken K. ter hand stellen, overhandigen.

tampi K. z. tampa.

tamtoe of temtoe K.N.stellig, zeker.

— nemtokaké K. N. vaststellen; vast rekenen op.

tanah K. N. aarde, grond, land, gewest.

tandoer N. tanem K.; nandoer N.

nanein K. planten.

tanda K. N. teeken.

— pratanda K. N. bewijs, tanem K. z. tandoer.

tangan K. N. asta K. I. hand. tangèh K. N. nog ver af (b. v. van een' prijs; van de waarheid bij 't raden enz.).

tangga K. N. buurman, naaste

buurman.

tangi K. N. woengoe K. I. ontwaken, opstaan.

tangis K. N. geween, geschrei, tangsoel K. z. tali.

tani K. N. eerzaam.

— woug tani N. tijang tani K. landbouwer.

tanpa K. N. zonder.

tantoen K. z. tari.

taoen K. N. jaar.

tapa K. N. kluizenaar, asceet;

als kluizenaar leven.

tarètès of trètès; narètès of nrètès K. N. met edelgesteenten bezetten of inleggen.

tari N. tantoeu K.; nari N. nantoen K. iemand een voorstel doen, in overweging geven.

— panari N. panantoen K. voorstel, het in overweging geven.

tarik K. N.; narik K. N. trekken,

hijschen.

tarima K. N. (ook tarimah K.) tevredenheid, berusting, dank.

— narima K. N. narimah K. er in berusten; danken, bedanken (dan: noewoen K. I.).

tata K. N. orde, regel, geregeld; regelen.

— tata-krama K. N. welgemanierdheid ; regels der wellevendheid.

Sluiten