Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— netepi K. N. vast blijven bij; vervallen (eene belofte).

tètès K. N. I druppel.

— II volkomen overeenstemmen, tiba N. dawah IC. vallen.

tijang K. z. wong.

tikoes K. N. rat, muis.

tilem K. z. toeroe.

tilik N. toewi K. gaan bezoeken;

een bezoek brengen.

timbal; nimbali IC. I. z. oen-

dang.

timoen z. ketimoen.

tindak K. I. z. loenga.

tipis K. N. dun, smal.

titali K. N. liet geschapene; schepsel ; 't door de Godheid tot stand gebrachte of beschikte.

— nitah K. N. scheppen.

— toemitah K. N. schepsel.

titih nitih titihan titijan

titip K. N. in bewaring geven.

— nitipi K. N. in bewaring geven aan.

— nitipaké K. X. iets in bewaring geven.

tiwas K. N. ongeluk, tegenspoed;

niet slagen.

tjaket K. z. tjedak.

tjandak; njandak K. N. vatten,

grijpen.

tjangkir K. N. kopje, tjangklong K. N. leeren band met zakjes om iets in te bewaren.

K. I. z. toenggang.

— njangklong Iv. N. iets lenigs over den schouder dragen.

tjanten K. z. tjatoer.

tjarijos Iv. z. tjarita.

tjarik K. JT. schrijver, dorpsschrijver.

tjarita N. tjarijos K. verhaal;

vertellen.

tjatjah K. N. stuk, stuks, aantal, tjatoer N. tjanten K. gepraat;

praten, spreken.

tjawis K. X. saos K. I. gereed, tjedak N. tjelak of tjaket K.

dicht, dicht bij.

tjekap K. z. tjoekoep.

tjekel N. tjepeng K.; njekel N. njepeng K. grijpen, vatten, in de hand houden.

tjelak K. z. tjedak.

tjelatoe N. vvitjanten K. ngandika of dawah K. 1. spreken; wat iemand zegt.

tjemeng K. z. ireng.

tjemeti K. INT. karwats.

tjepeng K. z. tjekel.

tjeta K. N. duidelijk, van spreken, schrijven, liooren.

tjijoet K. Tf. nauw.

tjilaka K. N. ongelukkig, ongeluk, tjilik N. alit K. klein.

— tjilik moela N. alit mila K. van jongs af.

tjina IC. N. Chineesch.

— patjinan Chineesche kamp. tjipta IC. N. gedachte; voorstelling; oogmerk, plan.

tjoekoep N. tjekap K. voldoende, genoeg; goed zijn brood hebben.

Sluiten