Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tjoel of oetjoel K. N. los, vrij.

— kotjoel K. N. los geraakt, tjoendoek K. N. haarnaald, of

bloem, tot sieraad in 't liaar gestoken.

tjoetjal = wetjoetjal K. z. weloelang.

tjoewa K. N. teleurstelling, teleurgesteld.

tjolong; njolong K. N. stelen, tjontjongan K. N. iets dat men op 't oog heeft, b.v. een meisje, toedoeh N. tedah K. aanwijzing, terechtwijzing.

— noedoeh N. nedah K. terechtwijzen.

— noedoehi N. nedahi K. wijzen aan.

— noedoehaké N. noedoehaken K. aanwijzen, wijzen.

toedjoe; noedjoe K. N. juist treffen.

toehoe K. N. getrouw; trouw.

— mitoehoe K. N. gehoorzamen, toekang K. N. baas, werkman

in iets; .... maker; b.v. toekang sepatoe, schoenmaker, toekoe N. toembas K. koopen. -— noekoni N. noembasi K. koopen bij of van.

— noekakaké N. noembasaken K. koopen voor iemand of voor geld.

toelis N. serat K. noelis N. njerat Iv. schrijven.

— panoelisan N. panjeratan K. om te schrijven; schrijf. . . .

toeloeng en pitoeloengK. N. hulp.

toeloes K. N. duurzaam; voorspoedig ; zuiver; oprecht, toempak K. z. toenggaug. toempang K. N. toemoempang K. N. liggen boven op iets. toempes K. N. verdelgd, toempoek K. N. opgehoopt, opgestapeld.

toenggang N. toempak K. noenggang N. noempak K. rijden, varen (steeds met bepaling waarop of waarin).

toenggoe; uoenggoe, of noeuggoni N. tengga, nengga of nenggoni K. op iets passen; bewaken.

toengkak K. N. hiel.

toengkakan K. N. hak.

toentoen; noentoen K. N. leiden, toeroe N. tilem K. saré K. I. slapen.

toeroen K. N. tedak K. I. afstammeling.

— toemoeroen K. N. tedak K. I. afdalen.

toeroet; noeroet K. X. een weg volgen; een' raad of lessen volgen (en dan ook: mitoeroet).

toet of etoet; toemoet K. z. iloe. ■—• anoet en manoet K. N. volgen (weg, gang van iemand en lessen).

— katoet K. N. meegevoerd. —- panoetan K. N. leidsman,

voorwerp van aanbidding.

— ngetoetaké K. N.achtervolgen.

— toetoet K. N. mak, tam.

Sluiten