Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

2°. Uit een gegeven punt buiten eene ellips eene raaklijn aan deze kromme lijn te trekken.

3°. Aan eene ellips eene raaklijn te trekken , die evenwijdig is aan eene gegeven lijn.

4°. De snijpunten te bepalen van eene rechte lijn met

eene ellips

Noot. Deze constructiën kunnen ook verricht worden als tivee toegevoegde middellijnen gegeven zijn. Andere constructie voor eene ellips •

Noot. Constructie van het snijpunt eener ellips met eene lijn,

die door het middelpunt gaat • ■

$ 152. Werkstuk. De projectiën te bepalen van een cirkel in

willekeurigen stand

§153. Aanwijzing van de merkwaardige punten in de projectiën van den cirkel

§ 154. Werkstuk. Een bol op de projectievlakken voor te stellen

en een punt op het oppervlak aan te nemen. ... 13. Noot. Over het onjuiste der benaming: projectiën van den bol. 13. § 155. Werkstuk. De doorsnede te construeeren van een bol

met een willekeurig plat vlak

s 156. Werkstuk. De snijpunten te construeeren van eene

willekeurige rechte lijn met het oppervlak van een bol. 17. § 157. Werkstuk. De doorsnede van twee bollen te construeeren. 18. 8 158. Door het voorgaande werkstuk leert men ook: uiteen gegeven punt als middelpunt een bol te beschrijven,

die een gegeven bol raakt _•

8 159. Werkstuk. De doorsnede der oppervlakken van drie

o 4 O

bollen te construeeren

§160. Werkstuk. Den bol te construeeren, welks oppervlak

door vier gegeven punten gaat. .

8 161. Werkstuk. Aan een bol eene raaklijn te trekken even-

O ... yM

wijdig aan eene gegeven lijn . . "1-

§ 162. Werkstuk. Uit een gegeven punt buiten een bol eene

raaklijn aan dien bol te trekken.

8 163. Werkstuk. Aan een bol den omhullingscylinder te construeeren , waarvan de beschrijvende lijn evenwijdig is aan eene gegeven lijn en de projectiën te bepalen van

den aanrakingscirkel

§164. Werkstuk. Aan een bol den omhullingskegel te construeeren , waarvan de top gegeven is, en de projectiën te bepalen van den aanrakingscirkel 2d'

Sluiten