Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBOGEN OPPERVLAKKEN.

A. DE BOL.

§ 145. Alvorens eene algeraeene beschouwing te geven over de gebogen oppervlakken, zullen wij den bol behandehfn o,nZ het oppervlak van dit hchaam ook onafhankelijk van die beschouwing k n besproken worden. De eigenschappen van den bol, d77e Stereometrie ons deed kennen, zijn voldoende om de constructiën in

t ISlSe" de' die °P "" °PPer,"k ***"•* «»'■

, ,§ ",G' , ,B!'Lde Werkstukken over den bol, en ook later, komt

en cirkel 7o T'\ 7 ^ F°jeCti6n te bePalen hebben ™ een cirkel. Zoo komt b. v. het bepalen van de doorsnede van een

doorsnede6,1 W f "7 °P het ProJecteere« ™n den cirkel van , ' IJ . zu".en tlaai'om het projecteeren van een cirkel als eerste werkstuk in dit hoofdstuk opnemen.

Is het vlak van den cirkel evenwijdig aan een der projectievlakken dan zagen wij reeds in § 15, dat de projectie op dit vlak O !1 en ge ij vormig is met dien cirkel, terwijl de projectie op het weede vlak dat weer loodrecht op het eerste gedacht wordt^eene

den cirkel.'"1 'g ^ ^ M 1S' ^ M 'engte heeft de middulliin van

vlakken ^daf i! 7" ^1°™ Sta"d ^ °pzichte Van de P-ojectiekromme' Ift ' , °P C,k dezer v,akke» — gesiofene

word ' ï' a V 66,16 PS' De genschappen dezer kromme worden ,n de Analytische Meetkunde uitvoerig behandeld.

De kennis van enkele dezer is voor de later uit te voeren constructiën onmisbaar en daarom zullen deze hier in bet kort

Sluiten