Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S Ml Zii M (Fis. 124) het middelpunt van den cirkel ADBC, dien wij wenschen te projecteeren, b. v. op het horizontale vlak en V V de doorsnede van het vlak van den cirkel met het horizontale . vlak! Duidelijkheidshalve is dit vlak hier niet geteekend.

Trekken wij in den cirkel eene middellijn AB "n V^'

'dus evenwijdig aan het hori«ont«le vlak, en eene middellijn CD 1 recht op v.v" dos nek le.drecht op AB, d,„ al de projec.. AB vun AB gelijk en evenwijdig rij» » AB, terwijl de p,oj<*t.e CD van de middellijn CD loodrecht Ml staan op V,V,, dos ook op A

i* ~ den c,kel - het B—«

» ABkprojecte'eren ,4 in w.re groot,, in E'F' evenwijdig aan A'B', dus ook loodrecht op C D , en weiden in è' door CrD' middendoor gedeeld. De punten E en F >ggen ft» symmetrisch ten oprichte van CV. Koorden ""

CD nroiecteeren zich in G'H evenwijdig aan C D e worden in g door A'B' loodrecht middendoor gedeeld; G' en II liggen enave

symmetrisch ten opzichte van ^' m t men de

Dp assen van symmetrie Ad en ^ u uli emp

i A'R' hpet meer in het bijzonder de groole

hoofdassen der kromme; AB heet meer j

CD' de - va,, dLe»f . ^e »'

iZXM S- heet de Wee 9,,.,e

P'M' M'D' = b de halve kleine as der ellips.

Zijn~o en b bekend, dan kan men gemakkelijk willekeurige punten G' H' enz. van de projectie construecren. Uit de figuur toch bhjkt, dat

G'H' = GH cos <x en daar 2a cos «=26 of cos «=—is G H—GHX a

pn derhalve te construeeren. , , i wjii

Deze constructie wordt als volgt gemakkelijk uitgevoerd. j

. , tin» ifio- 1271 als middellijn een enkel

schrijven op de groote as AL (Fig. 12J) aim J\ ^

(.Hoofdcirkel genaamd) en everH.cas een c. k op ,

M' willekeurige lijnen, die deze cirkels m Hen ^ Jk eene Ujn volgens nit H eene * V ^ij™ lil. i„

KH' evenwijdig aan A . JP & ^ Qok dadelijk zijn aan

rive" .mdJd™''ponten iet»' symmetrisch moeten liggen ten opzichte van A'B' en C'D'. van de ellips is> denken we

JlXUSA'CB' gewenteld om A'B' totdat C verticaal hoven

Sluiten