Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is P' aan de andere zijde van T' gelegen, b. v. in Q', dan vindt mp„ od dezelfde wijze met behulp der beschrijvende lijnen TT TE de punten Q" - die nu de verticale project,ën zijn van punten op het tweede blad van den kegel.

S 910 Werkstuk. Een cylindervlak, waai van de l ichtlijn

der beschrijvende lijn 'gegevn zijn, oP de projectievMken «*■

U' zlf ABCD (Fig 182) de richtlijn — die weder gemakshalve in het Mi ABbu ^rle; 1 J on ,„„t IM'N' M"N") de richting

horizontale vlak is aangenomen — en laat (M , )

van de beschrijvende lijnen aanwijzen, dan zal elke rech J

door eeni" punt van ABCD evenwijdig aan MN getrokken, een s an

lün laat men daarna uit de raakpunten B en D loodhjne j n'n" on de as vallen en trekt men vervolgens de hjnen B b en D"d" evenwijdig aan M"N", zoo verkrijgt men de besdinjvende liinen B6 en Dd, welker horizontale projectien de ultel '

hebben Trekt men aan de richtlijn de raaklijnen AA en CC loodrecht op de as, daarna uit de raakpunten A enC <k ljj AV en Cc' evenwijdig aan M'N' en vervolgens de lijnen A « en C"c" evenwijdig aan M"N", zoo vindt men ook de beschrijven e lijnen A« en Cc, welker verticale projectiên de uiterste stan

^6Daar dus de punten van het cylindervlak, wat hunne horizontale Daar üus ue puine. j verticale

projectiên betreft, de lijnen r'V' tot' «trenzen hebben, zoo

Fvenals bij het kegelvlak, worden door de raakpunten B en ü

een zichtbaar en een onzichtbaar deel van de richtlijn van eikand

gescheiden Bij de helling, die wij in de figuur aan de hj MN gescneiaen j onzichtbaar; dit is dus ook let.

projectie CV van de ^eschnjve^ die

• i r van rlnt deel behoort. Evenzoo is onziclitoaai

tertkalfprojectie B"b" van de beschrijvende lijn, die toteenigpunt

B S^ts^vSe^ Scht op het horizontale vlak, l in Fio-185 is voorgesteld, dan worden hare horizontale projectiën enkek punten, die op de richtlijn gelegen zijn In dat:gm bepaalt zich dus de voorstelling van het cylindervlak tot het

Sluiten