Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen van de uiterste standen «A" en 6B" van de verticale projectleider beschrijvende lijnen, terwijl de geheele richtlijn zichtbaar

Loopen de beschrijvende lijnen evenwijdig aan het horizontale

vlak'aan.° " riCht'ijn ^ V°°rkeUr in eeniS verticaal

Is de gegeven richtlijn eene willekeurige kromme van dubbele kromm.ng, dan kan de verlangde, in een verticaal vlak gelegen, nieuwe vir gemakkelïlk geconstrueerd worden (vergelijk 8 909)

brrijVende lij"'ZOnder lood,'echt' °P het horizontale ak te staan, de as van projectie rechthoekig kruist, moet men

het rvl Ü PTJLeCt;eVlilk, aa,,nemen' om eene goede voorstelling van het cylindervlak te verkregen.

,T0t bet aannemen van een Punt op het cylindervlak M ka" men weder eene der projectiên, b. v. de'horizontale

en' D'rf trekifp aani^en > mits f Iegen tusschen de grenslijnen B'4' d , trekken wij dan door P evenwijdig aan M'N' eene lijn die de richtlijn ergens ,n E' snijdt, laten wij vervolgens de loodlijn È'E"

(K'e' 6 E^V'Tde T iW®,..E"e" evenwijd'g aa" zoo is

h\ Vd" besc'lrilvende lp, die bet bedoelde punt bevat

6 PU"!-P j Waan" E"e" ontmoet wordt door eene lijn die uit P' prajïe "8 W0"" 8e'r0kk,in' 'S de verticale

Indien de lijn, door P' evenwijdig aan M'N' getrokken de richt ijn meermalen snijdt, is zij ook de horizontale projectie van meerdere beschrijvende lijnen; alsdan vindt men dus ook op bet cyliXvI k meerdere punten die dezelfde horizontale projectie P' hebben n Fig. 82 wordt de richtlijn door EV gesneden in een tweede puit , hierdoor verkrijgen wij nog de beschrijvende lijn (FV F"f"\ waarop het punt (P', va„ het cylindervlak geIege;|

Bij het rechte cylindervlak, in Fig. 185 voorgesteld, kan de horizontale piojectie P met anders dan ergens op de richtlijn A'C'D'B' genomen worden; voor de verticale projectie kan dan Tp de 1

™ntUp» reC 0C g d°°r de as getrokken wordt, een willekeurig punt P aangenomen worden.

§ 212. Werkstuk. In een gegeven punt van een geneven keaelof cylindervlak een raakvlak aan het oppervlak te brengen.

aat op het kegelvlak, voorgesteld in Fig. 181 en op het cylindervlak van Fio- 182 IP' p"i i><^,» , .. h cynn(1,1) het gegeven punt zijn, dan kennen wij

Sluiten