Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeven. Evenzoo zal de lezer gemakkelijk inzien dat de raaklijnen 111 Wij6 kun nerT de "asymptoten ook bepalen

op de assen te construeeren. ^ JTL vinden,

zijnde, behoeven wij daartoe alleen de im g^ ^ ^ loodrecht

Hiertoe brengen wij volgens ^ J ,, e raaklijn aan

op de as van den kegel en trekken daarna u: 0>**» ™ ^ ^

den cirkel van doorsnede. Deze raaklijn is d g j

van de imaginaire as der byperboo. Aangez en deze «ft ^ ^

vviidig loopt aan het horizontale vlak, projecteerj

ware gedaante en is zij dus tevens de ™ag'naire ' der mde

srtósr; z h—?a»or»s rj -

verticaal vlak, de constructie altijd terugbren0en "SÏwei Wij dus bij een rechteirkelvo,™ ig

de assen der hyperbool van doorsnede kunue» k,.omme

uit dan de asymptoten en verschiltoto pu«to v ^

zelve kunnen vinden, zoo is deeerst aang g ™neden wordt

en onmisbaar als het ***«£ ^""„„rtioopende takken heeft volgens eene kromme lijn, die oneinui0 r

mff£ "™°d" 'f■»

<*

aangewezen. ,. fi„nrffesneden volgens de

Om het oppervlak te ontwikkelen,^ djj- ^

beschnjvende lijn BT6,^ ^ verlengde Tfc dier

schrijvende lijn » op overeenkomstige wijze als in

lijn. Op die wijze vei krijgen wij, p ^ he(

het voorgaande v00r het bovenste blad. De

onderste en den sector lb ( „ ' . •„ DUnt in deontwijze, waarop de hyperboo en e> ra zijn> na lietgeen

wikkeling verkregen wordt, zal üen ieze J

hierover in het voorgaande werkstuk gezegd .

Sluiten