Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet schaduwvlak der ribbe TK snijdt. V<2 is dus de slagschaduw van TK op het prisma.

Zooals hierboven reeds werd opgemerkt, werpt van de ribbe FG het deel, dat zich op het horizontale vlak in B'A projecteert, schaduw op het horizontale vlak en wel volgens de lijn fq. Aangezien echter fq de lijn N'Q' in e snijdt, zal een gedeelte dier schaduw van af e worden opgevangen door het prisma, en wel volgens de lijn el. Dit punt l wordt gevonden als snijpunt van den lichtstraal Qkq met het zijvlak NORQ van het prisma, dus als snijpunt der in een zeilde vlak gelegen lijnen <ZV en Qq. De geheele slagschaduw op het prisma wordt derhalve begrensd door de lijn abWle.

Wij merken nog op, dat wij de punten V ook zouden gevonden hebben, indien wij het snijpunt «, van den lichtstraal door T met het verlengde zijvlak NORQ, verbonden hadden met de punten d en S, waarin de horizontale doorgangen van de schaduwvlakken der ribben TM en TK den horizontalen doorgang van vlak NORQ snijden. Behalve de punten V zou op die wijze tevens het punt b op de ribbe NO zijn gevonden.

In de figuur is ook weer de eigenschaduw der lichamen aangewezen; welke zijvlakken daarvoor in aanmerking komen, zal wel geen toelichting behoeven.

§ 312. Werkstuk. Een rechte cirkelvormige cylinder staat op het horizontale vlak en hierop is een rechte cirkelvormige kegel geplaatst. Het middelpunt van het grondvlak des kegels valt samen met dat van het bovenvlak des cylinders. De lichamen werpen schadutv op de heide projectievlakken. Men vraagt de schaduwen te construeeren.

De doorgangen F'f en E'E (Fig. 252) van de raakvlakken aan den cylinder, evenwijdig aan de richting van het licht, begrenzen de slagschaduw door het ronde oppervlak van den cylinder op het horizontale vlak geworpen. De beschrijvende lijnen, volgens welke die vlakken den cylinder raken, vormen met den halven cirkel ECBF de schaduwlijn op het oppervlak. Bepalen wij derhalve de schaduw e van het punt E op het verticale vlak, zoo is Ee een gedeelte van de grens der slagschaduw op het verticale vlak. De schaduw door den halven cirkel ECBF op het horizontale vlak geworpen is gelijk en gelijkvormig met dien halven cirkel; wij hebben dus uit het punt m — het snijpunt eener lijn, uit M evenwijdig aan de lichtrichting getrokken, met het horizontale vlak — een cirkelboog te beschrijven met mf tot straal, totdat deze de as van

14

Sluiten