Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

platte oi' gebogen vlakken kan bedienen (1), gebruikt men daartoe meestal slechts één plat vlak. De voorwerpen worden geplaatst op _ of beschouwd in verband met — een horizontaal vlak dat men het grondvlak (2) noemt, terwijl het vlak van teekemng alsdan verticaal wordt aangenomen en bestempeld met den naam van het glas of het tafereel. Aan de doorsnede van glas en grondvlak geeft men den naam van grondlijn, terwijl de project.e van het oog op het

glas het oogpunt wordt genoemd.

Het snijpunt van eiken naar het oog loopenden lichtstraal met het glas is de perspectief van het punt, waaruit die lichtstraal voortkomt; de aaneenschakeling van die snijpunten voor de lichtstralen van alle punten, die tot eenige rechte of kromme lijn behooren, is de perspectief van die rechte of kromme lijn. Laat b v. in tig. V het qlas en II het horizontale of grondvlak voorstellen, zoo is hunne doorsnede GL de grondlijn. Zijn verder 0 het oog, waaruit de loodlijn 00" op het glas is neergelaten, AB en Ei twee lijnen die zich aan de andere zijde van het glas bevinden, dan zullen op grond van de gegeven bepalingen, 0" het oogpunt, OA eene ooghjn, AOB een oogvlak het snijpunt a der lijn OA met het glas de perspectief van hel 'punt A en de doorsnede ab van het oogvlak AOB met liet glas d.perspectief van de lijn AB zijn. Evenzoo is ef, de> doorsnede van het oogvlak OEF (een kegelvlak dat 0 tot top en EF tot richt y heeftl met het glas, de perspectief der kromme Et.

Eene eenvoudige beschouwing der figuur is voldoende om in te zien dat de perspectief van elke lijn, die door het oog gaat, slechts een enkel punt is, dat de perspectieven van verticale lijnen verticaal, en van lijnen evenwijdig aan de grondlijn horizontaal zullen zijn terwijl de perspectieven van twee elkander rakende kromme lijnen

elkander in het algemeen ook zullen raken.

Het samenstel van de perspectieven der rechte of kromme lijnen, die men in eenig voorwerp onderscheidt, maakt de perspectief van hel voorwerp uit, terwijl eindelijk het construeeren van deze perspectieven op het glas zelf, als vlak van teekemng, genoemd wordt het in perspectief brengen van het voorwerp.

rn Zoo kan men b.v. tot het vervaardigen van een panorama het oppervlak van f ™ ovlinder bezigen, in welks verticaal staande as het oog op eene behoor]yke hoogte boven den grond geplaatst is; terwijl men voor tooneeldecoralien van een zeker

^TSr^renC'^t^^W- * dit grondvlak de oppervlakte van den beganen grond.

Sluiten