Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perspectief hebben; liet snijpunt Q van TO" met SF is dan weder de gevraagde perspectief.

§ 340. Als eene toepassing van het geleerde over de perspectief van horizontale lijnen, is in Fig. 270 eene perspectiefteekening vervaardigd van het buitenwachthuis der Koninklijke Militaire Academie, gezien van de zijde der Academie, op eene schaal van 1 :100.

Het gebouw heeft de gedaante van een rechthoekig parallelopipedum met een vierkant grondvlak (zijde bijna 7 M.), en is gedekt door een dak in de gedaante van eene regelmatige vierzijdige pyramide, waarvan de top is afgesneden door een vierkanten schoorsteen. Tegen de voorzijde van het gebouw sluit de buitenpoort zich aan.

De horizon is gekozen op 1,70 M. boven het maaiveld, dat op + O is aangenomen. De opstaande ribbe B van het gebouw ligt in het tafereel en tevens in het vlak door O loodrecht op het tafereel aangebracht. De beschouwer is geplaatst op ruim 10 M. van het gebouw. Hierdoor wordt de distantie 00" = X 10 M. = 1 dM. en dus wel te klein (§ 324), doch wegens de geringe beschikbare ruimte is hieraan de voorkeur gegeven boven de vervaardiging der teekening op de schaal van 1 :50, of het meer naar achteren brengen van den beschouwer.

liet vluchtpunt F behoort bij de horizontale lijnen die evenwijdig zijn aan AB; het vluchtpunt f der lijnen , evenwijdig aan BC, valt buiten de grenzen der teekening; daarom zal voor het in perspectief brengen dier

f

lijnen gebruik worden gemaakt van het punt verkregen door uit

= eene lijn evenwijdig aan BC te trekken.

De perspectief van de in het maaiveld gelegen lijn BA is de lijn ba, waarop het punt a bepaald is door middel van eene loodlijn, uit A op het tafereel neergelaten. De ribbe B vertoont zich op het tafereel in ware grootte; hierop zijn de hoogten van de verschillende, in de zijvlakken AB en BC aanwezige, horizontale lijnen op de schaal van 1 : 100 aangegeven. Door de deelpunten op deze lijn te verbinden met F, vindt men de perspectieven dier lijnen in het zijvlak AB, terwijl verder ook gemakkelijk de verticale grenslijnen der raam- en deuropeningen worden gevonden door middel* van loodlijnen op het tafereel, getrokken uit de voetpunten der verlengde zijkanten van die openingen. Zoo b. v. is d de perspectief van D en de loodlijn in d op de grondlijn is de grens van de raamopening in de perspectievische teekening.

Sluiten