Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. i ,' . :t in perspectief brengen van een cylinder komt, zooals

van ppn 'S V ?°r"ar"elf neer °P.het bepalen van de perspectief

vink \07°" C ' i Z0 C"keI 10 6en V,ak evenwijdig aan het vlak XÜZ, zoo is de perspectief weder een cirkel van gelijken straal

punfLplTd t J tC ^ Pel'SpeCtief Van hetmiddel"

Ligt de cirkel in een vlak evenwijdig aan het vlak YOZ, dan is perspectief eene ellips, waarvan weder onmiddellijk twee toegelegde middellijnen gevonden worden, door de perspectieven te bepalen van twee middellijnen des cirkels evenwijdig aan de assen OY en OZ getrokken, op overeenkomstige wijze als in de voorgaande paragraaf is aangewezen. 8

V0°' 'le j °CNa' de C"^e' een willekeurig gegeven vlak a" "'en' het bepalen van de perspectief van twee loodi op elkander staande middellijnen des cirkels, twee toegevoegde

min e™T ?!'ïSChe PersPectief vi"den. Gemakshalve neemt en dezer middellijnen evenwijdig aan het vlak ZOX, dus even-

riü ar.i"en 7rÜCalen doorgang van het vlak des cirkels aan Deze middellijn zal zich dan in ware lengte projecteeren.

§ 404. De beschouwing van eene ellips als de scheeve projectie n een cirkel geeft aanleiding tot de zeer eenvoudige constructie

indien wnaeener,t P,S' ^ ^ ^ in § U9 leerden k<™, grootte g^even zijn " t0egeV°egde » Sta"d

het'vkk X0AYC:?' (F'g', !30) de CaValière PersPectief ^n een in het vlak XOY gelegen cirkel, welks middelpunt M' in OX valt dan

r-n* H n"<We",jn A'B'in he' !!i«

g sla en. CD is de perspectief van de middellijn cd. Is P' een w Hekeung punt der ellips, dan is dit punt de perspectief van een 1 p van den cirkel, hetwelk zoodanig gelegen is, dat drieli »P'Q'

S V0FT 18 met drieh" CG'M' en drieh- rfD'M'- punten der deSve ke.°Veree"komen met ^ punten van den cirkeï, worden

Hieruit bliikt ^dat H T 'f k*""® Van ,ijnen evenwijdig aan cC'.

jkt, dat de beide raaklijnen aan den cirkel evenwiidio>»n cL' gelrokken, ook de ellips „lerl_ "'""'J'1'»

Wy zouden l,et punt C' van de ellips ook kunnen beschouw™ ™ nis de ee„,e m„,| op „et tafe„e, is

Sluiten