Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijde van het tafereel gelegen is. In dit geval is <p grooter dan 90°, terwijl de lijn, uit O naar de zon getrokken, het tafereel slechts snijden kan, wanneer die lijn door O verlengd wordt. Dit snijpunt F (Fig. 341) valt nu noodwendig beneden den horizon. Zoowel in Fig. 340 als in Fig. 341 is A'a de schaduw door de verticale lijn AA' op het horizontale vlak geworpen.

§ 410. Om op het tafereel de perspectief F van de zon en het vluchtpunt f van de perspectieven der horizontale projectiën van de lichtstralen te construeeren, denken wij ons den rechthoekigen driehoek 00"f (Figuren 340 en 341) om den horizon op het tafereel neergeslagen, en evenzoo den rechthoekigen driehoek O/F om de lijn /F. Wij krijgen dus op het tafereel de volgende constructie: Stel in O" (Figuren 343 en 344) de lijn 0"0, gelijk aan de distantie, loodrecht op HZ; trek door 0 de lijn Of, zoodanig dat zij met 0"0 een hoek <p = gegeven azimuth maakt, dan is het snijpunt f met den horizon het vluchtpunt van de perspectieven der horizontale projectiën van de lichtstralen; beschrijf verder uit f met fO als straal een cirkel, die den horizon in 0„ snijdt, en trek 0„F zoodanig, dat hoek YO„f = <f> = gegeven hoogte van de zon is, dan is het punt F in die lijn, hetwelk met f in eene loodlijn op den horizon ligt, het vluchtpunt van de perspectieven der lichtstralen.

Als in de beide figuren AA' de perspectief is van eene lijn, die in A' loodrecht op het horizontale vlak staat, zoo is de schaduw van die lijn op dit vlak gemakkelijk te bepalen. Immers de lijn Al' zal de perspectief zijn van den lichtstraal van het punt A, terwijl A'f de perspectief voorstelt van de horizontale projectie van dezen lichtstraal; het snijpunt a dezer lijnen is dus de perspectief van het snijpunt van den lichtstraal met het horizontale vlak en derhalve van de schaduw van het punt A op dit vlak. A u is de schaduw van de lijn AA'.

Aangezien men bij het in perspectief brengen van punten meestal begint met het bepalen der perspectieven van hunne horizontale projectiën, en anders deze toch gemakkelijk kan vinden, zal het vorenstaande voldoende zijn om reeds de schaduwen te kunnen bepalen, die op het horizontale vlak geworpen worden. Het bepalen van de eigenschaduwen en ook van de slagschaduwen op verschillende vlakken geschiedt volgens de regels, die wij in de hoofdstukken Schaduwen en Gewone perspectief leerden. Wij zullen dit door de volgende werkstukken nog nader toelichten.

Sluiten