Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afzonderlijke prijs Dl. VI. J. Cramër. De brief van Paulus aan de Galatiërs in zijn

oorspronkelijken vorm hersteld en verklaard . . . . ƒ 3,50 Dl. VII. J. Cramer. Exegetica et critica I. (De samenstelling van Paulus' brief aan de Galatiërs volgens Prof. Völter.

Exeg. en crit. opmerkingen over eenige plaatsen uit het

Evangelie van Johannes) • 0,90

G. H. Lamers. De wetenschap van den Godsdienst. Inleiding - 0,75 G. H. Lamers. Idem. Historisch Deel. Ie Stuk - 1,—

J. Cramer. Exegetica et critica II. (Het glossematiseh

karakter van 1 Petr. 3 : 19—21 en 4 : 6) .... - 0,90 G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst. Historisch Deel. 2e Stuk " I|50

Dl. VIII. J. Cramer. Exegetica et critica III. (De macht der traditie in de exegese van het Nieuwe Testament. Exegetische opmerkingen naar aanleiding van Paulus II van

Dr. van Manen) . • • - 0,80

G. H. Lamers. Ter zelfverdediging en terechtwijzing. Een

onberaden aanval afgeslagen • . . - 0,7:>

G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst. Historisch Deel 3e Stuk - 2,25

J. Cramer. Exegetica et critica IV. (De Philippica van Paulus tegen de gemeente van Korinthe 2 Kor. 10—13 verklaard en in hare historische beteekenis gewaardeerd) - 1,90 Dl. IX. G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Wijsgeerig Deel. Ie Stuk ...... 1,50

G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Historisch Deel. 4e Stuk - 1>90

G. H. Lamers. Het zedekundig onderwijs van Prof.

Kuenen met tweeërlei doel besproken . . . . ■ . - 0,40 G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Wijsgeerig Deel. 2e Stuk - . - l,7o

Dl. X. G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Historisch Deel. 5e Stuk " 1>25

J. Cramer. De Tubingsche critiek én hare nawerking . - 0,40 G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Wijsgeerig Deel. 3e Stuk _ • • " 2,.)0

G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Historisch Deel. 6e Stuk - 0,90

Dl XI. J. Cramer. Exegetica et critica V. (Opmerkingen over 1 Kor. 10 : 1-5, 1 Kor. 12 : 11 — 14, Hand. 18:22

en 19 : 21-22) ...... 0,50

G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Historisch Deel. 7e Stuk •' ■ - I>25

G. H. Lamers. De Wetensèhap van den Godsdienst.

Wijsgeerig Deel. 4e Stuk • - 2,25

G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Wijsgeerig Deel. 5'e Stuk "1 >50

Dl. XII. G. H. Lamers. Vóór veertig jaren • • - 0,40

G. H. Lamers. De Wetenschap van den Godsdienst.

Wijsgeerig Deel. 6e Stuk ~ l,7o

G. H. Lamers. Zedekundè. Ie stuk. Inleiding .... - 1,75 G. II. Lamers. Zcdekunde. 2e stuk. Ie deel. Ie afd. . . - 1,50 G. II. Lamers, De Wetenschap van den Godsdienst, I: Historisch

deel, gebonden ■ • -12,50

G. H. Lamers, De Wetenschap van den Godsdienst, II: Wijsgeerig

deel, gebonden -12,50

Sluiten