Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 12.

Het zedelijke leven in verband met andere levensuitingen van den mensch.

Komt in het zedelijke leven 's menschen redelijk-geestelijke ontwikkeling tot lioogen bloei, men mag niet vergeten dat de mensch ook op ander gebied belangrijke levensverschijnselen openbaart. Om verschillende redenen is het wel noodig, dat ook tegenwoordig op de zinnelijke zijde van 's menschen leven ernstig worde gelet. Tegenover jammerlijke miskenning van de beteekenis onzer zedelijke roeping staat nog altijd bij sommigen gevaarlijke geringschatting van de macht der zinnelijkheid. De heerschappij der zinnelijke driften moet worden bestreden met geestelijke wapenen. Wordt zij enkel teruggedrongen, zonder waarlijk overwonnen te zijn, men heeft reden te vreezen, dat zij zich tracht te herstellen en dat met te meer kracht naarmate zij voor te krachtiger uiterlijken dwang moest wijken. De meening, dat de zonde in onze zinnelijke natuur op zich zelve zou schuilen, moet als dwaling worden beschouwd. De zonde heeft haren grond in het geheel van ons wezen, en het hangt van de beginselen af die ons persoonlijk leven beheerschen, of het „vleesch" tegenover den „geest" machtig zal zijn. De zedeleer van het

Christendom wijst met recht op de „wedergeboorte" als het

307

Sluiten