Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke waarheidsliefde in nauw verband. Men zou de zedelijke beteekenis der beschaving moeten loochenen, wilde men aan de intellectueele ontwikkeling zedelijke beteekenis ontzeggen, Intussehen meene men niet, dat het onderwijs op zich zelf zedelijke vruchten draagt, tenzij dan dat daarbij tevens aan opvoeding gedacht worde. Het intellectueele leven heeft zijne eigene behoeften, waaraan voldaan kan worden ook zonder dat zedelijke eischen worden in rekening gebracht. Ook moet men het oog niet sluiten voor de gevaren, welke aan de beoefening zelve van de wetenschap kunnen verbonden zijn. Heeft men soms gedwaald, door aan de wetenschap te wijten wat ten laste van wetenschappelijke personen moest gebracht worden, men ontkenne niet dat ook zedelijke fouten kunnen worden gekweekt in den arbeid der wetenschap.

Vooral is het de verhouding tusschen zedelijk en godsdienstig leven waarop, ook in den tegenwoordigen tijd, veler oog gevestigd is. Godsdienst en zedelijkheid beiden kunnen schade lijden, als zij öf vereenzelvigd öf scherp gescheiden worden, en gemakkelijk is het niet, de juiste verhouding tusschen beiden nauwkeurig aan te wijzen. De opvatting van het zedelijke leven wordt beheerscht door de houding welke men ten opzichte van den Godsdienst aanneemt. Overtuigingen, die positief of negatief met het geloof samenhangen, zijn wel eens van overwegend gewicht, ook waar men meent op den bodem van wetenschappelijke hypothesen te staan. De vraag, hoe men over den Godsdienst denkt, heeft beteekenis ook voor de onderlinge waardeering van individueele en sociale ethiek. Wie de zelfstandigheid van het zedelijke leven gehandhaafd wil zien, behoeft voor verbinding van

Sluiten