Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan zij zich niet ontslagen rekenen van de taak, 0111 met deze beschouwing van de zonde voortdurend rekening te houden.

Wordt de zonde in het algemeen in positieven zin als een strijd tegen God opgevat en daarin de eenheid gezocht van alle vormen waarin zij te voorschijn treedt, men behoort dan voorzichtig te zijn ten opzichte van menige onderscheiding, die ook in het Christendom bij de ontwikkeling van de leer der zonde zich eenen weg wist te banen. Menige poging werd in ouderen en nieuweren tijd, met goede bedoeling menigmaal, aangewend om in de bonte verscheidenheid der zonden orde te scheppen, waarvan gezegd moet worden, dat zij niet geschikt was om den zedelijken ernst te verheffen, terwijl ook meermalen wijsgeerige zin werd gemist bij de behandeling van hiertoe behoorende zedelijke vraagstukken. De casuïstiek vond hier eenen vruchtbaren bodem en het was menigeen, ook in het Protestantisme, niet gemakkelijk aan hare gevaren te ontkomen.

Hoe ver de zonde om zich heengrijpt en hoe noodlottigen invloed zij oefent op alle betrekkingen des zedelijken levens, komt misschien nergens duidelijker uit dan in het vraagstuk omtrent de botsing der plichten. Groote moeielijkheden zijn daardoor samengehoopt op het gebied der zedekunde, gelijk ook, waar de vraag ter spraak kwam in hoever men recht beeft van eene rubriek van het onverschillige of ook van het geoorloofde te spreken. In de plichtenleer zijn hieromtrent lastige vragen op te werpen, die nog altijd de aandacht verdienen, maar hoe men ze ook beantwoorde, men treedt uit zoodanige gedachtenwisseling niet, zonder in de overtuiging

Sluiten