Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn versterkt, dat geheel het zedelijke leven door de zonde in en rondom ons in verwarring geraakt is.

De strijd des zedelijken levens kan niet te ernstig worden opgevat, in welken vorm hij zich ook openbare. Het is een droevig schouwspel, den mensch zedelijk te zien ondergaan, en dat te meer, dewijl daarbij niet de macht der uitwendige omstandigheden maar de innerlijke toestand beslissende beteekenis heeft. Wie eenzijdig het gewicht der uiterlijke verschijnselen overschat en voornamelijk op den maatschappelijken toestand het oog richt, vindt aanleiding genoeg, om zich tamelijk gemakkelijk heen te zetten over vrees voor persoonlijk gevaar, maar dieper indruk omtrent de ellende welke de zonde teweegbrengt maakt zich van ons meester, als wij de verwoestingen aanschouwen welke zij in het persoonlijk leven aanricht. De sterk-sociale trek, die het tegenwoordige geslacht kenmerkt, kan ongetwijfeld veel goeds werken, maar van tegenovergestelde zijde pleegt toch het meest de gelegenheid te worden geopend, om met onbeneveld uitzicht te letten op het kwaad dat de zonde kweekt.

Hoe meer men overtuigd is van het gevaar dat aan den strijd des zedelijken levens verbonden is, des te meer zal men geneigd zijn naar de wapenen om te zien die den strijder tot de overwinning kunnen leiden. Men kan niet zeggen, dat de zedekundigen in het algemeen bijzonder gelukkig waren in de aanwijzing van de wapenrusting die hier aanbeveling verdient. Sommigen bedienden zich wel eens van redeneeringen, waarbij principiƫele vragen schenen beantwoord te worden op andere wijze dan waaraan zij hunne volgelingen hadden gewend. Tusschen theorie en praktijk

Sluiten