Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3lke vijand, zoowel op zedelijk als stoffelijk gebied, ons liefst aanvalt waar wij het zwakst zijn, in verband met het feit, dat het gevoel van vrijheid bij volken en menschen de zedelijke kracht pleegt te verhoogen, nog geen recht geeft om in den bangen strijd der zonde veel te verwachten van de aanbeveling van een krachtig vrijheidsgevoel, als een duchtig wapen in den strijd tegen de macht der verzoekingen. Want juist bij overwegingen, aan ons vrijheidsbesef ontleend, zullen, als de zonde ons belaagt, te krachtiger drogredenen op ons aanstormen, volgens welke ons vrijheidsgevoel ons bedriegt, en de ervaring heeft dan ook menigmaal geleerd, dat de wèl betrouwbare kracht in het strijden tegen de zonde juist niet te vinden was bij hem die in kloek vrijheidsgevoel zich krachtig waande. De ervaring van een Paulus, „als ik zwak ben, dan ben ik machtig" (2 Kor. 12: 10) is op zedelijk gebied meer dan een schoone paradox. Meermalen is op het geweten de aandacht gericht, als op een krachtig wapen in den strijd des zedelijken levens, maar gedurig bleek daarbij, dat men met de psychologie des gewetens niet in het reine was, en ook, dat men, te recht oordeelende, dat het geweten ons menigen blinddoek ontrukt, ten onrechte scheen te meenen dat het geweten niet deelt in het algemeen bederf, door de zonde teweeggebracht. Zonder twijfel zou de heerschappij van het booze zich veel verder uitstrekken, als in ons gemoedsleven het geweten zicli niet werkzaam betoonde, maar liet geweten is veelal reeds tot zwijgen gebracht als de zonde haren krachtigsten aanval doet op onzen wil, en de zinrijke voorstelling van Bom. 11:14, 15 kan ons leeren, dat liet geweten slechts krachtig is in verband met de erkenning eener wet die zelve geen gewetensproduct is. Het was een waar woord, dat de hooglceraar Opzoomer in 1848 {liet wezen der deugd bl. 138) schreef, toen bij leerde, dat ,,onze keus zich tot het beste deel richtte" toen wij „aan het altaar van den Godsdienst den eed van getrouwheid aan den dienst des Heeren aflegden". Inderdaad, het krachtige wapen in den strijd tegen de zonde is enkel te vinden in de gedachte aan de gemeenschap met, het gebed tot God (Oen. 39:9). De waarheid, die uit God is, maakt ons vrij van de zonde; de gerechtigheid, welke God

Sluiten