is toegevoegd aan je favorieten.

Uit grauwe nevels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vernietigd lag hij neer, doodgedrukt onder haar zwaar gewicht; in dat langzaam verkrachten van zijn lijf, kon hij niet om hulp roepen, voelde hij zijn wil gebroken. Heur adem verschroeide zijn gelaat, deed zijn ingewanden branden van onverzadigen dorst, en heur blikken drongen in hem als om zich te griffen in zijn ziel met het vlammenschrift uit den bijbel.

Zoo bleef Sander liggen, hoorde de uren gaan in statig-kalme klanken der dorpsklok ; ze drongen tot hem door als een verre herinnering van 't Leven dat met den Dood in zijn binnenste vocht. In de booze omstrengeling van die noodlottige verschijning behield hij niets dan een oneindigen schrik die zijn hart deed kloppen met zwaren driftengang ; angstzweet drong hem 't lijf uit en kermend 0...0...0...0... verloor hij het bewustzijn.

De maan zonk weg, liet nog een smalle strook licht op den vloer na ; de bleeke sterren deinsden terug voor het stugge morgenlicht, op de wereld verwelkomd door hanengekraai dat van hoeve tot hoeve voortliep.

Toen kwam hij weer tot zichzelf, als verlicht ; zag haar voor zijn bed staan, peinzend, met dien nijdig-wreeden trek om den mond. Plots wendde ze zich om, zweefde