is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkeur en nagenoeg uitsluitend Fransch spraken. Zoo begrijpen wij goed de hooger aangehaalde klacht, die Labus acht jaar vroeger neerschreef; degenen, die zijne uitgaven in de eerste plaats behoorden te koopen en te steunen, deden het niet, omdat het geene Fransche uitgaven waren.

Er bestond echter nog een andere hinderpaal waarop de uitgaaf van De Swaen's volledige werken telkens afstuitte. Boven vermeldden wij reeds, dat De Swaen's handschriften in de Abdij le Sinl-Winoksbergen berustten. Nu schijnt het niet gemakkelijk geweesl te zijn deze geschriften uit de abdij te krijgen om ze le laten drukken. Labus schrijft in de Zedelycke>Wereken : « Het pynigt de Konst-ghenooten deser omliggende steden dat al de wercken van dien ireffelycken schryver... nu soo langh als begraeven zyn onder d'handt van een der weerdighste Prelaeten (*). » In het Dobbel Refereyn-Boeck van F. Forret (2), waarin eenige gedichten van De Swaen opgenomen werden, komen van denzelfden Labus de volgende verzen voor, waarin hij niet alleen uiting geeft aan zijn spijt tegenover den prelaat van Winoksbergen, maar dezen smeekt de handschriften los te laten om De Swaen's nagedachtenis le redden.

In dees Gedichten leeft den Geest van Heer de Swaen, Wiens naem en Wercken zyn wel weerdt in goudt te drucken, — Den tydt en het gheval tracht die te doen vergaen, — Of Vlaender anders wenscht, ick vrees 't sal noyt gelucken. Ten waer d'Eerweerdighst'Heer Prelaet van Winoxbergh, (Die soo een schat bewaert) door Liefde sich liet treffen, By Vlaenders Konst-ghenoot, dien schryvers geestigh mergh, Ick segh, de Swaen zyn naem als Phenix te verheffen, Dies sonder dien Heer Abts besonder liefde en jonst, De Swaen die is schier doodt voor Neerlands Reden-konst.

De abt liet zich door deze woorden evenwel niet vermurwen, want uit

(*) Den Cid. Duinkerke, 'A. van Ursel. «^Opdracht aan den|weerden en voorsienigen Heer M. de Swaen. » Tweede uitgave, Den Drucker tot den Leser.

(*) Zie hooger : Den Drucker aen de Nederlandsche en de Vlaemsche Reden-ryeke Liefhebbers.