is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook van De Verheerlyckte Schoenlappers of de Gecroonde Leersse gaf pastoor C. Looten ons eene uitgave, naar het handschrift in de Annales du Comité van 1891. Nochtans bezitten wij van dit werk eene andere uitgave, die eenige jaren na De Swaen's dood verschenen is. Voor het eerst kunnen wij zulks met zekerheid vooruitzetten. Pastoor C. Looten had reeds in een catalogus uit hel jaar 1727 van den Amsterdamschen boekhandelaar H. Bosch den volgenden titel opgemerkt : Verheerlyckte Schoenlapper of de gekroonde laars, klugtspel, 1718, Gendl by C. Meyer. De overeenkomst van dezen titel met dien van De Swaen's klucht uit het handschrift van het Comité had pastoor C. Looten getroffen, doch hij slaagde er niet in het boekje te ontdekken en kon dus geen uitspraak doen (*).

Wij waren zoo gelukkig bedoeld werkje aan te treffen in de rijke Gentsche verzameling, door den heer F. van der Haeghen met zooveel ijver en kunde in de Universiteitsbibliotheek te Gent bijeengebracht. De Verheerlyckte Schoenlappers ofte de Gecroonde Leersse, Cluchtspel (2) uitgegeven lot Ghent by Cornelis Meyer in 1718 is wel degelijk De Swaen's werk, ofschoon zijn naam op het boekje niet voorkomt. De vergelijking van handschrift en druk Iaat hieromtrent geen twijfel over.

Bij de uitgave van Meyer komt een woord van Den Drucker tot den Leser voor, dat natuurlijk in het handschrift ontbreekt:

Waerde Leser die de cluchten Soekt en mint met groot genuchten Hier is aengenaeme stof... enz.

In het handschrift plaatst De Swaen achter zijn stuk de volgende opdracht : Tol meerder eere Gods ende van den H. Aerlsengel Michael. In de Gentsche uitgave van 1718 wordt die opdracht gelocaliseerd als volgt: Tot meerder lof en glorie van 'l doorluchtig en goedertieren Huys van Ooslenryck.

(*) De Gecroonde Leersse. Uitgave met aanteekeningen van C. Looten. Overdruk uit de Annales du Comité flamand de France, 1891, blz. 14.

(2) Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Gent (G. 1736).