is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verband met dit drama, anders niet dan de bijzonderheden van Catharina's dood.

Is het derde ernstige looneelwerk van De Swaen beter dan de twee voorgaande ?

De Zedighe Doot behandelt de bekende episode van Keizer Karel's troonafstand. Na het sluiten van den godsdienstvrede te Augsburg in 1555 zag Keizer Karei zijn droom van herstelling der kerkelijke eenheid in Europa verijdeld. Door mismoedigheid en lichamelijke kwalen neergedrukt deed hij in zijn paleis te Brussel plechtig afstand van het aanzienlijkste deel zijner bezittingen aan zijn zoon Filips. Zijn andere staten had hij reeds vroeger aan zijn broeder Ferdinand overgemaakt. Het overige zijner dagen ging hij in een nederige landwoning, naast het klooster van San Juste, in godsdienstige oefeningen en vrome betrachtingen slijten.

In het eerste bedrijf van de Zedighe Dool maakt de oude Keizer aan zijn vertrouwden hoveling Philibert van Savoye zijn voornemen om af te treden bekend. Hij verzoekt hem Filips, den troonopvolger, op deze gebeurtenis voor le bereiden (1, 5). De zusters van den Keizer, Maria van Hongarije en Ëleonore van Frankrijk, zouden Philibert hierin ook helpen (I, 3).

Heel het Iweede bedrijf bevat anders niet dan deze voorbereiding Philibert brengt het gesprek met Filips op den hoogen ouderdom van den Keizer. Zoo komt er Filips toe le overwegen wat zwaren last hij, na den dood van zijn vader, als regeerder zal op le nemen hebben. Filips beschouwt de toekomst met pessimistischen blik. Philibert beurt hem zoo goed mogelijk op (II, 2). Maria van Hongarije spreekt verder met Filips over den toestand in Engeland, waarover deze laatste, sedert zijn huwelijk met Maria, dochter van Hendrik VIII, als koning regeert. Filips' beschouwingen op den toestand van Engeland zijn even somber gekleurd als zijne vooruitzichten op de toekomst der Nederlanden. Maria speelt hier, even als Philibert in het vorig tooneel, de rol van opbeurster (II, 3).

Bij het begin van het derde bedrijf weet Filips, dat zijn vader hem den troon wil afslaan. Nu grijpt een debal plaats tusschen den vader, die de kroon neerleggen wil, en den zoon, die ze niet opnemen durft (111,1). Na