is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plezierig is, past niet bij Joren's gevatheid en levenskennis; het zou beter overeenkomen met Kosen's domme naïefheid.

Den eisen is seer fyn, en geeft een cleenen steek,

Maer dikwyls volgen daer veel qualen op; dit bleek

Aen mynen macker Klaes, wien, soo hy schoenen lapte,

In 't steken door de sool, den eisen soo ontsnapte,

Dat hy, ter syden af, dwers door syn vinger schoot;

Waer een soo swaer geswei op volghde, dat de doot !

Tol op den durpel quam, om hem in 't graf te steken.

Och! een veel minder scherp heeft myne borst doorsteken

Soo hevig en soo fel, dat geene smert nogh pyn

Van onsen Klaes, daer by can vergeleken syn :

Een smert, een pyn soo groot, soo moeyelyk om stelpen,

Dat geen aptekers salf nogh plaester my can helpen.

'k Dacht in 't begin, dat dien ervaren meester Jan,

Die, soo men seght, uit 't graf, half doode trecken can,

En door wiens wondre konst myn macker wiert genesen,

Ook wel, met pappery, myn qualen af sou lesen :

Dies ging ik hem te raet : eerst tastte hy myn hant;

Dan vraegd' hy : hebt je pyn in keel of ingewant?

Of schort het in de zyd' ? Of leden of gewrichten ?

Of hebt gy u misschien t' Antwerpen, met de nichten

Der lepelstraet vervuylt? ick wiert, op dese vraegh,

Tot achter d'ooren root, en sey hem neen. Wat plaegh,

Sprack hy dan wederom, magh u soodanigh quellen?

Hoe voelt gy meerder wee, al liggen, sitten, hellen,

Of staen? Wanneer? by daegh? by nacht? waer sit de smert?

Toon met de hant. Ick ley de syn' recht op myn hert

En riep : daer, meester Jan. Hy trok myn wambays open,

Hy sagh, hy tastte, en douw, al schreeuwen : g' hebt gesopen,

Geloov' ick, Joren, of ge syt verdrayt van kop.

Hier onder streek hy eens syn spaensche knevels op,

En vraegde hoe my eerst de pyn had overvallen?

Ick wederom : 't is nu een jaer dat ik, al mallen

Met onse Jaquelyn, van haer een oogslag kreegh,

En zint dien oogenblik was ik noyt op myn deegh.

'k Had nauwelyx Jaklyn en oogslagh uytgesproken,

Of pik en swavel scheen in syn gesicht te koken;

Waer op hy tierde : bruy van hier naer Jaquelyn

Gy schibbejak, en vraeg van haer uw medecyn.