is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NESTOR DE TIÈRE

o □ □

Wie over een kunstpersonage breedvoerig en met grondige kennis van zaken wil handelen, dient nauwkeurige documenten, ernstige bewijsvoeringen te bezitten, die de basis van alle degelijke critiek uitmaken. Nu, vóór ons ligt een gansche stapel oudere en nieuwere papieren, dagbladen, tijdschriften, boekdeelen. beoordeelende verhandelingen, enz., waarin, onder de rubriek « TOONEEL », gesproken wordt over De Tière.

Om van dezen dat alles te verkrijgen kostte het ons niet minder dan één jaar tijds. Met wat al aandringende brieven en herinnerende briefkaarten overstelpten wij den zekerlijk ons naar den droes wenschenden schrijver.

Wat vrij gemakkelijker ging, was t bekomen van mondelinge inlichtingen. De Tière, die buiten zijne gewone omgeving eemgszins terughoudend, zelfs weinig van zeg is, wordt des te gezelliger en spraakzamer in de intimiteit. Brengt ge zachtjes aan, zoo geleidelijk mogelijk het gesprek op tooneelgebied, wekt ge even m hem de herinnering op aan zijn eerste stappen op het letterkundig baantje, dan geraakt hij los, dan geeft hij vrijen toom aan zijne gewaarwordingen, sprekende vol zenuwachtigheid, meest de zinnen niet gansch voleindigend, maar ze aanvullend met levendig gebaar en welsprekende mimiek.

De Tière heeft pas de zestig achter den rug, doch zijn jongelingsjaren behooren tot een tijdvak dat een pleïade van mannen met naam en faam oplevert, als Conscience, Benoit, Van Beers, Hiel, Miry, Destanberg, Driessens, F. Van de Sande, de grondlegger van het Nederlandsch tooneel te Brussel, enz. enz...; voegen wij er ook Catharina Beersmans aan toe. Wij vermelden alleen die