is toegevoegd aan je favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het schrijven», voegde hij m'ij redelijk ruw toe; en om het effect zijner woorden te verzachten, liet hij er op volgen: « Dat genreVorstenplicht is een thesisstuk.— \an geweldig zagen, doch uw stuk staat... op zijn pooten. »

Over een LEZING.

't Was afgesproken dat ik het Rouwkleed zou voorlezen ten huize van Felix Van de Sand©. Wij, de gastheer, Hiel en ik, landden er in de late uurtjes aan, tamelijk opgeruimd van geest. Htet avondmaal,... nachtmaal geworden, wachtte ons. We aten, we dronken, we praatten, 't Werd twee uur en de lezing begon. Ili was nog aan het tweede tooneel niet, of mijn « publiek » dommelde zachtjes in. Ik wachtte, bleef wachten. Wachtens moe, maakte ik gerucht. Mijn publiek schoot wakker: « Prachtig! » zei Van de Sande. — « 't Is meesterlijk! » beaamde Hiel.

Aldus kan De Tière uren aan uren, nu ernstig, dan vrooiiijk, herinneringen oproepen. Eenige willen we nog even aanstippen :

Op een voorstelling van 't Lyrisch Tooneel te Antwerpen, zat De Tière, een poos, met PETER BENOIT, in eene achterloge. Geen voorstander zijnde van het Lyrisch drama, had hij dadelijk een woordenwisseling met den genialen toondichter.

« Of ali'es gezongen op 't tooneel, en dan den operavorm, ofwel alles gesproken, en dan den gewonen vorm van het drama; niet het gesproken woord, begeleid of onderlijnd door de muziek! »

Aldus sprak De Tière, waarop Benoit inging met zijne groote welsprekendheid, met al het vuur zijner overtuiging.

« Wil ik u een operatekst leveren ? » stelde De1 Tière voor. — « Neen, maak iets in den aard van uwe Belsama, doch meer bewerkt met het oog op een lyrisch drama,.en ik schrijf de muziek ! »

De Tière had, op dat oogenblik, nog geen betrekkingen aangeknoopt met Jan Blockx. Een weinig minder standvastigheid, bij Benoit, aan zijn kunstideaal, en Herbergprinses. die zijn uitgelezen befaamde leerling de rijkste, sappigste muziekkleuren ten beste gaf, ... werd de wereld ingezonden met den medevadernaam van den grooten Vlaamschen Harpenaar.

Hier, Lezer, beginnen we eigenlijk met het begin der biographische schets. ,

Nestor De Tière werd den 6 Oogst 1856 geboren, te Eyne-bijOudenaarde.

<t De machtige Schelde stroomt door die streke, alles lavend en voedend wat heur omgeeft. Vette weiden, rijke vruchtschenkende velden strekken zich onmeetbaar uit zoover de blik reiken kan; dorpen teekenen z:ch, hier en daar, met hunne kerktorens