is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schilderachtig af, eenzaam verspreid liggend over een reuzenvlakte, die eenerzij ds als bij tooverslag, heuvelt vol verrassende lijnbeweging en pracht van kleurschakeering. De natuur tiert er in volste weligheid; de menschen zijn er taai van lijf, doortastend bij den arbeid, stil van aard, terughoudend, iet wat droomerig; stil zoolang een sterk gevoel ze niet aantast : dan worden zij ofwel uitbundig in jolijt of hevig in drift » (1). ,

Waarom we deze bijzonderheden over de streek van Oudenaarde en zijn bewoners mededeelen ? Omdat de kunst van De Tière in nauw verband met haar staat en zijn werken de trouwe weerspiegeling ervan zijn. In zijn tooneelwerken vinden we inderdaad:

« Heerilijke natuurtafereelen, dichterlijke beschouwingen, kloekwijsgeerige ideeën, overvloedig teeder gevóél tot het gevoelerige toe, jolige Tenierstooneelen, plots- toestanden, actiën vol iruw- en wildheid; het alles kerngezond, machtig opborrelend, soms in overweeMe, immer het alles innig Vlaamsch van «leven, door en door Vlaamsch van kleur » (2).

Maar, lezer, ge kent toch De Tière, uiterlijk van persoon, in zijn doen en laten, in zijn... ? Neen ?

Welnu, luister :

Nestor De Tière is een hooggeschouderde vier en zestiger van uw en mijn gestalte, maar met iets opgeruimds, iets zwierigs vrij en ongedwongens in gansch zijne houding, iets dat onweerstaanbaar bekoort en onmiddellijk uw symphathie afdwingt. Hij is een echt Vlaamsch type, met een buitengewoon weisprekenden kop, « een kop a la Van Dyck », zegt Edm. Matthys, onder honderden uit te halen; een krans van kroezelige lokken om een aristocratisch vrij en open gelaat met buitengewone uitdrukkingstrekken, spitseindigend op een grillig»lijnend baardje; het voorhoofd niet hoog gewelfd, maar verstandig gegroefd; een paar schalksche oogen, die u van achter onrustig Slikkerende pmce-nez-glazen vriendelijk goedig gul aankijken, fier glanzend, vol levenswonne, vol vrooiijkheid en geestigheid.

Een Vlaming van kop tot teen, vurig van taal en vurig van geest, zenuwachtig, koortsig in zijn bewegingen, hoekig... een levendig temperament tot het uiterste gedreven; de natuur en net

(1) en (2) Brok uit de lijkrede gehouden door N. De Tière bij den dood van Reimond Stijns. die geboortig is uit de zelfde streek. (Mullem-bij-Oudenaarde). Wij maken de Tière's oordeel over Stijns, toepasselijk op hem zelf.