is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar of waarschijnlijk, we houden het met Coopman, Moederhart vinden we een brok waarheid tot het uiterste gedreven; het edelste, het schoonste, het meest verheven menschelijk gevoel, de moederliefde, wordt er dieptreffend in gehuldigd. De Tière heeft ons eene moeder voogesteld, waarvan Ledeganck in « Het graf mijner Moedeir » zegt, dat ze de belichaming is van

« De zachte lijdzaamheid, 't verheven zelf verachten,

De balsemende troost in rouw en bange smart,

De liefde in al haar schoon, de liefde in al haar krachten

En wat geen tong ooit meldt, het moederlijke hart. »

Het drama is één gevoel, en toch vol realisme.

(( Men neme ons voot te sentimenteel, schreef de berichtgever van het « Journal de Bruxelles » (1) ; ona goed, maar we erkennen het ronduit, we verkiezen de stukken, die tot het hart spreken boven deze, die verbluffen; we verkiezen het talent, dat ingegeven is door liefde voor de zaak, boven dat, welk jacht maakt op uiterlijk effect.»

Uit het voorgaande dient daarom niet besloten, dat Moederhart algemeen als een stuk zonder feilen beschouwd werd. Neen, juist die tegenstrijdige beoordeelingen zijn het stellig bewijs, dat de verschijning van het stuls een « feit » dient te heieten 'in de tooneelletterkunde van dien tijd. Luister liever naar deze ernstige bespreking en lees met verdubbelde aandacht de laatste alinea, waarin de schrijver De Tière's plaats tracht af te teekenen ir het letterkundig veld van 1890.

« De heldin is een vrouwenkarakter waarin het gevoel alles overheerscht, en die door deze overmaat van gevoel, welke zich bij haar in den vorm van moederliefde uitstort, tot eene opoffering overgaat, waar veel op af te wijzen valt onder oogpunt van zedelijk gevoel.

Wat het nieuwe werk van den heer De Tière kenmerkt, is het logiek doorvoeren deT karakters : de aaden der personages, van welken aard zij ook wezen, zijn het voortvloeise1 van hun voorgaande. Eene vrouw als Veerle, kan natuurlijk tot het uiterste geraken, dat wij in het drama voorgesteld zien. De voorgestelde typen leven, zijn werkelijk, doch zij zijn wezens bij dewelke de rede voor het gevoel onderdoet, en dus karakters zonder evenwicht.

(1) 20 December 1889.