is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't gamma van de menschelijke gevoelens wordt doorloopen. «Gedurig wat anders, gedurig wat nieuws en alles berekend op een passende lengte; gedurig tegenstelling tusschen het verhevene en het allerlaagste, tusschen het ernstige en het luimige, tusschen het zachte, het gevoelvolle en het ruwe : Merlijn tegenover Rita, onder het oog van Rabo; Merlijn tegenover Bluts, onder het oog van Reiïnilde; Merlijn met Rita op den Florawagen onder het oog van Reinilde. » (1)

De Tière geeft aldus aan den componist ruimschoots gelegenheid te werken voor ieders gading. Deze alzijdige eigenschap is vooral kenmerkend voor het besproken werki. Ook werd deze meening reeds vroeger uitgedrukt in « Les Entractes » :

« La plus essentielle qualité de 1'ceuvre, celle qui fera que longtemps elle restera un opéra-type pour tous ceux qui veulent se lancer dans la carrière, c'est son caractère pittoresque et le prétexte qu'il fournit a une succession de tableaux vieux rlamands empruntés a ce que les Teniers, les Van Ostade, les Jan Steen ont de meilleur. » (2)

Tot staving van de vele hoedanigheden die in Herbergprinses te vinden zijn, zullen we een bondig methodiek overzicht geven van de verschillende bedrijven en onze bedenkingen geleidelijk neerschrijven zooals ze door de besproken too.ieelen ingegeven worden.

In het I" Bedrijf moeten als best geschikte tooneelen vooral de volgende aangestipt worden :

de inleiding : de boeren en boerinnen, die met hun hondenkarretjes marktwaarts rijden, vormen een typisch, Vlaamsch tafereeltje ;

het liefdethema van Reinilde, een brokje dat de fijnproevers moet bevallen, om het subtiel, fijn gevoel, dat er in opgesloten is;

het tooneel in de straat vóór de taverne van Rita, een huldebetoon van een jolige groep jonkmans, kunstenaars, schilders en dichters, bloemenranken en bloementuilen dragend, en die het portret van Rita komen aanbieden ter gelegenheid van heur geboortefeest ; de Herbergprinses met heur zusters verschijnen lachend op het balkon terwijl zonnestralen op die vrouwelijke groep vallen en de beiaard zijn lustig aria speelt; ze antwoordt op de gelukwenschen van hare vrienden in smachtende en wulpsche zinnen .-middelerwijl komt de koddige drinkebroer Bluts thuis, d«

11] Jan De Keyser in -'Het Nederlandsch Tooneel,, 18-10-1896.

12) "Les Entractes,, 24-12-98.