is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

putte, doodskranke Veerle haar eer nog te verdedigen heeft tegenover den schaamteloozen, wulpschen Baldie; hij sart haar nog in 't aanschijn van den dood tot ze er zielloos neer bij valt! Neen, een tweede maal zouden we persoonlijk dit aandoenlijk, smartvolle tooneel niet willen zien.

Och, wat gispte de critiek nog over verdere vlekjes... Hier zou deze criticus dit willen zien wijzigen, daar een andere dat aanvullen...; deze vond goed wat gene slecht heette. Had De Tière volgens de opgeworpen raadgevingen, maar onbarmhartig gesnoeid, er zou gewis van heel zijn werk slechts... nog de titel overgebleven zijn.

Critiek is over 't algemeen lichtzinnig, te veel in ons land, de weergalm van... kapelleklokjes! Al lof of al verguizing!... Zulke onbezonnen critiek is geen bijzondere aandacht waardig; alleen voor de ernstige dient men de ooren te spenen.

Zoo werkte De Tière Baldie om, na eene lezing van een paar zeer gunstige antieken, één in «Lucifer» van Lodewijk Krinkels, een andere van jef van den Eynde, in « Hooger Leven » van Leuven. Hier volgen ze.

« Aan Baldie is een groote feil! De theatrale waarde van dit werk kan niet betwist worden: niemand beter dan De 1 ière zo! een paickender, speelbaarder, voor de opera meer passend" libretto maken.

De Tière verliest echter uit het oog dat het publiek waagt een stuk te zien en te hooren waarin het belang kan stellen en waardoor het geboeid wordt, terwijl het ook zijn hart ontroerd of opgewekt wenscht te voelen. En het is een niet weg te redeneeren feit : het onderwerp van Balde is niet van aard °m er8' fe boeien, noch zijn de karakters in staat om onze belangstelling op te wekken de hoofdpersoon is tamelijk laas

bij den grond. » (1)

Aldus Lod. Krinkels. Laten we thans Van den Eynde aan t woord:

« Dit stuk stelt voorzeker ons volk voor in verschillende zijn van zijn wezen : zonnevlakken en schaduwzoomen; doch in een valsch daglicht, staat het niet

Baldie zweeft door die tooneelen als een blinkende doch zwarte ongeluksvogel : al zijn daden, en de veroordeeling der volksziel over hem, stellen hem in een zeer verfoeilijk daglicht.

Integendeel, wat al schoone karakters: Veerle...)) (2)

(1) "Lucifer,, 1-2-1908.

(2) "Hooger Leven,, 17-2-1908.