is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook Jef Van den Eynde, de oud-leider van de studentenbeweging in Leuven, nam de verdediging van Baidie op zich. Hoor hoe hij zich uitdrukt in Ons Leven

« Men heeft toch nooit beweerd dat men, op een ernstige, deftige wijze, geen averechtsche karakters op tooneel mag voorstellen, wanneer men ervan de ondeugd niet wijdt tot deugd of tot onverantwoordelijke inborst, lijk veil vreemd modern tooneel het wil doen gelooven

De booze gewelddaad van Baldie, welke het zwaartepunt draagt van het stuk, kon op zeer aanstootelijke wijze uitgewerkt worden om tooneeleffect te veroorzaken. De Tière heeft echter de kieschheid der gemoederen ingezien en de bekendmaking die noodzakelijk was, in den mond gelegd van den eenvoudigen Rikus, van die losse, ruwe knecht-ziel, die zijn verhaal doet op een icon van'innige ergernis en echite zielenschokkmg. Blockx heeït dien indruk nog-krachtig bevestigd, met dit verhaal te schrijven op bijna kerkdijken psalm-statigen muziekvorm, in den ouden modus, zoodat die bekendmaking werkelijk als een martelaresgroet voorkomt, en 't zou mij dunkt, moeten een duivel in vel en vleesch zijn, die op dat oogenblik geen gezond moralen indruk ondergaat en niet ontroerd is door eerbied voor die maagdendeugd. » (1)

Den titel van dees werk, bibliographische documentatie, steeds indachtig, moeten we bij dit hoofdstuk nog 't volgende aan toevoegen : ter gelegenheid van het 20jarig bestaan van hun orgaan, <( Ons Leven », hadden voor Februari 1908, de Leuvensche studenten een gansche reeks feestelijkheden belegd en op touw gezet. Baldie, o.a. zou in de universiteitstad door den Antwerpschen operatroep uitgevoerd worden... Het geschreeuw en het geroezemoes herbegon in zekere pers, met nog meer dreigenden toon en op nog vinniger wijze dan bij de eerste opvoeringen ervan tin de Scheldestad. — Geschrijf, gewrijf, geloop,... zoodat ten slotte de geestelijke overheid verbood den onzedigen Baldie op te voeren en «Ons Leven» verplichtte een einder stuk uit te kiezen.

En wat gebeurde er ? In de plaats van Büldie, nam bigaro's Bruiloft het nummer op het programma. Bijtende ironie; Bcüldie, de woekeraar, zijn onschuldig slachtoffer Veerle, de schrokkïge gewetenlooze Teunis, werden vervangen door den liederhjken Almaviva, door Cherubijn, den verleider en door Bastiel, den vuigen lasteraar?

]1J 17-2-1908.