is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bondiger wordt zijne spraak. Hij borstelt met breede vegen; zijne personages zijn uit een stuk, ruw weg, kras en bont, met enkele koortsachtige, haastige rake trekken geteekend. Ook behandelt hij met voorliefde de zeden van de buitenmenschen.

Ongelijk is De Tière in zijn vruchtbaar voortbrengen. Een Spiegel, met goud bekroond in den Xllen driejaarlijkschen Staatswedstrijd (1889-9!) dat wellicht zijn meesterstuk is en tot nog toe blijft, werd gevolgd door o.m. Liefdedrift, Roze Kate, Eene Misdadige, Wilde Lea, in een spanne tijds kort op elkander verschenen, als geroosterd op een vuur, het eene beter, het andere zwakker. Zijn Honger, éénakter, mag gerust vergeleken worden met de later zoo hooggeroemde schetsen van H. Heyermans.

De grootste hoedanigheid Van De Tière, welige hem in de geschiedenis van ons tooneel, eene aanzienlijke plaats verzekert, is, dat hij in de grijze eentonigheid Van vroeger en toen esn nieuwen \lan\ liet hooren die om zijne rondborstige; stoutheid, zijn frisch jeugdigen overmoed, door het groot publiek gretig werd aanhoord en nog steeds bij dat publiek ingang vindt.»

Eindelijk moeten we volledigheidshalve de aandacht inroepen op een gansc'ne reehs oordeelvellingen, die, door het feit dat ze onderteekend zijn door Vakmannen, een waarde krijgen, die niet te geringschatten is; we bedoelen die

van Maurits Sabbe (I) :

« De ! iere was in de ontwikkeling onzer tooneelkunst de kractige vertegenwoordiger van een tijdperk, dat niet meer het onze is, maar toch bieef hij, door de groote beteekenis van zijn werk nog heerschen over het huidige tijdperk, dat ons nog geen enkel dramatisch schrijver van zijn gehalte en vruchtbaarheid heeft geschonken.

Onze dramatische kunst leed vóór de Tière's optreden, aan bloedarmoede en temperamentsloosheid, ze strompelde in de vlakheid van een weeke en verouderde romantiek en scheen heelemaal buiten het bereiki te staan van de moderne geestelijke stroomingen. Zijn frissche geest heeft haar een nieuwe"jeugd ingeblazen en een nieuwe richting aangewezen, die haar uit haren staat van achterlijkheid op een hooger plan moest brengen.

Al <oewel zelf zoo rijk aan bouwkrachtige verbeelding en neiging voor verfraaiende en veredelende fantazie als de beste romantieker, voelde zijn gezonde natuur heel sterk den drang naar de uitbeelding der werkelijkheid, die zich toen in de realis-

(1) Duiten zijn merkwaardige novellenbundels, zijn romans en zijn talrijke critiscne opstellen, schreef deze alom bekende en geroemde letterkundige

W, , 7to0" r, uo|9ende eenakters : Bietje, 't Kleintje, Fanny's Sonnet, Zanetto,Vrouwenhart, De Tooneelles, Grensgod en het tooneelspel Cantate m 3 bedrijven.