is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over Oud-Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding 1) aan welke door houten buizen aan de Oosterstad tot aan het stadhuisplein en het Kasteel drinkwater toevoerde, dat in de huizen in martavanen geklaard en gekoeld werd; deed bij Noord wijk een buitenhospitaal 2) oprichten en brak aan het Kasteel den zuidelijken muur open om meer lucht in de overvolle ruimte te brengen; het voorplein werd aangetrokken en hier verrees zijn Amsterdamsche poort, tevens hoofdwacht.

Van Imhoff zelf woonde eigenlijk niet meer in het benauwde Kasteel, dat gedeeltelijk bouwvallig was geworden en als citadel alle waarde had verloren. Reeds zijn voorgangers vertoefden graag buiten op hun hofsteden, en Valckenier bijv. had zich aan de Antjolsche vaart een fraai buitenverblijf doen bouwen, met prachtigen tuin en vogelhuis, geschoren hagen en waterwerk, op zijn Chineesch met knutselgrotwerk prijkend waarop een Neptunus was aangebracht, terwijl woonhuis en biljartzaal gastheer en gasten aangename verpoozing schonken — Heydt heeft er teekeningen van gegeven —. Van Imhoff had zich aan den Jacatraschen weg een mooie plaats gekozen, waar het groote, zeer commodieuze huis lag te midden van bosschagiën en vijvers, terwijl aan de achterzijde de slavenvertrekken, kombuis, dispens, stal- en wagenhuis, koestal en speelhuis aan de rivier zich bevonden In dit landhuis woonde hij vrij geregeld, zich een of meermalen 's weeks naar het Kasteel begevend om zaken af te doen, en hier is hij ook 1 Nov. 1750 overleden.

De legendenmakende gemeente schrijft aan Van Imhoff toe het oude landhuis op Pintoebesi, hetwelk sinds jaar en dag als Chineesche tempel is ingericht — het huis heeft zijn bovenverdieping verloren — maar die overlevering is onjuist, gelijk onze als steeds nauwgezet nasporende Landsarchivaris Dr. De Haan heeft aangetoond.

Te ruste gelegd is Van Imhoff in de groote Hollandsche kerk der oude stad ; zijn grafsteen met prachtig gehouwen, wijdlutfig familiewapen is gelukkig behouden gebleven en overgebracht naar hei tegenwoordige kerkhof te Tanabang.

Trotsch hief in dezen tijd de V. O. I. C. nog het hoofd op, al begonnen de krachten haar te ontzinken, en hoog troonde zij nog tegenover de In-

1) TBG. 44, blz. 155.

2) Plakaatb. V blz. 87 ad. 23 Aug. 1743.