is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholiek activistisch verweerschrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Vlaanderen* be ang. Waar het de volksbelangen geldt, och, zelfs waar het om hunne persoonlijke belangen gaat, werken zoovele « patriotards » met de Duitschers mede in allerlei comiteiten, centralen, enz. Dat kan nu, met den besten w.1 der wereld, niet anders.

Moet het nogmaals verklaard worden dat de medewerking op één punt, waar eze voor het vaderland voordeehg zijn kan, niet medebrengt de goedkeuring van de bezetting zelve, noch van alle andere handelingen.

De staten die diplomatische betrekkingen met Italië onderhouden of diens bondgenooten zijn, billijken daarom de verovering der Pauselijke Staten niet Een bondgenootschap met Rusland was geene goedkeuring van Polens verdrukking Wij hebben allen zeer vrome lieden gekend die van de regeering van M. Combes ereteekens aanvaardden op dezelfde dagen waarin die regeering kloosterlingen uitdreef en kerken sloot. Zij keurden daarom die handelwijze niet goed.

Besluit.

In dit reeds lang betoog - dat echter nog erg onvoHedig is, want de zaak ,s zoo veelzijdig en zoo uitgebreid - hoop ik te hebben bewezen dat het vraagstuk van het actmsme heel wat meer studie en aandacht vereischt dan menig lichtzinnig tegenstander er aan gunt, dat zij, die aan activistische beweg ng doen, zelfs aan de meest vooruitstrevende, niet noodzakelijk en altijd niet uit den aard der zaak schuldig zijn, maar metterdaad in eene twijfelachtige' stof vo k le g0eder trouw kunnen handelen, dat alles dus afhangt van de subjectieve en bijkomende omstandigheden.

Als katholieke Vlamingen vinden wij dan allertreurigst die zoo streng-gestelde gemeene veroordelingen, die bitsige toespraken, het afzonderen en vereenzamen he straffen en bedreigen, het drukken op de gewetens van de kathS activisten. Wat al verbittering wordt daardoor in de gemoederen gestort

Wanneer ijvert onze overheid tot verzoening ?

het 8eeSteIlj,ke °!erheid zorSen voor het Recht, niet alleen tegenover

buitenland maar ook in b.nnenlandsche zaken; kwam zij op niet alleen tegen oorlogsgruwelen maar ook tegen de gruwelen in vredestijd - ook de Iredë eeft zijne gruwelen in de nijverheid, bijvoorbeeld, in de huisnijverheid in zoo menige gemeente van Vlaanderen; _ verhief z,j haar hoofd tegen aHe ongel k °o-tegen hetgeen aan de Vlamingen door Havere aangedaan wordt; - bestem pelde zij met meer als ijdele twisten - « gaspillage de forces >, _ het streven naar het heil der Vlaamsche nationaliteit; - strekte zij over Vlaanderen de hand die "gent met het kruis van den Grooten Bevrijder en aller Volkeren ader, met de hand die straft, dan stellig zou zij er tijdelijk een deel h

stTk a^telt d°0r '"b°eten blj het schreeuwerige, het rumoerige publiek en den stikkenden wierook missen haar toegezwaaid door de groote scharen maar zou zij met dichter staan bi, den Berg vanwaar Christus verkondigde.-Hij het voorbeeld

an de vaderlandsliefde zooals zij werkelijk zijn moet, tevens leerende door daad en woord hoe zij niet zijn mag — : ^crenae aoor daad

« Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal schuldig zijn voor het gerecht. Wie tot zijn