is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den vollen winkel ging 'n onderdrukt gelach om z'n grap en de menschen keken tersluiks, de meesten met 'n groet van herkenning, naar hem om, met in hun oogen de gedachte: „Ha ha, die meneer Leyter, vrindelijke, aardige man toch, niks niet trotsch hè!

Als belangstellend bekeek hij ondertusschen de onder glazen stolpen tentoongestelde kunstgewrochten van den confiseur-cuisinier, had 'n vriendelijk woord voor diens vrouw en 'n prijsje voor de handige, frissche helpster. Doch toen hij, eindelijk aan de beurt, z'n bestelling had gedaan na nog al wat beraad met den verkoop-lustigen bakker, die ijverig en gewichtig z'n appelbollen aanprees als zijn in de heele stad niet overtroffen specialiteit, om tenslotte zich toch maar enkel bij vleeschbroodjes te houden — want, och nee,, zie je, dat verdroeg immers elkaar niet^ zoo'n ratjetoe 'in je maag bezorgde je misschien nog 'n onrustigen nacht — kon hij toch niet nalaten te vragen, terwijl hij reeds aanstalte maakte om den winkel uit te gaan, juist alsof hij twijfelend zich dit nu eerst herinnerde: „Zeg, de Breede, staat er nog niet altijd 'n postje open ?" „Ik zou het uit m'n hoofd wezenlijk niet weten te zeggen," antwoordde deze beleefd. Doch z'n vrouw schoot dadelijk toe met minzame happigheid :

„Jawel . . ja zeker, van het vorige jaar, zal meneer bedoelen . . van 't vorige jaar is er nog'n notatje niet betaald."

„Kijk 'ns an, je vrouw is nog 'ns goed op de hoogte," plaaglachte Leyter, maar hij voelde de scherts wrang in z'n mond en stroef z'n glimlach, geloofde z'n comedie mislukt, want in de slim-loerende oogjes van juffrouw de Breede meende hij 'n wantrouwend kijken te speuren. Daarom, koel op-eens met 'n air van terechtwijzing en wrevelig ondanks de goedige verzekering van den bakker, dat het wel in orde kwam, zei hij :

„Nou ja, natuurlijk komt dat in orde, maar ik vind het vervelend, wanneer zulke kleinigheden zoo lang loopen. Waarom disponeer je niet, dat heb ik veel liever. Denk er voortaan om, hoor. Goeienavond. En ging.

Buiten botste het dof-joelende straat-leven weer tegen