is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze me voortaan eerlijk zou behandelen, wanneer ik bijvoorbeeld twintig gulden per maand meer betaalde, wel, ze kon ze met liefde krijgen. . . Maar 't schijnt, ze kan met d'r vingers van m'n eigendommen niet afblijven. . . Hoe minder ik rook, hoe gauwer m'n sigaren op zijn. . . Met m'n wijn en cognac is 't dito, dito. . 't Zijn altijd kleinigheden en je kunt 't haast niet bewijzen. ."

„Waarom zoek u dan geen andere kamers?" vroeg mama Leyter meewarig, ,,'tls zoo akelig, als je de menschen niet vertrouwen kan. . Ik herinner me altijd nog die meid. . ."

„Jawel, jawel," onderbrak Herman haar haastig —'t verhaal van de oneerlijke dienstbode was een van Henriets langdradige geschiedenissen — „maar het is niet zoo makkelijk iets goeds te krijgen."

Nee, bekende Meerhold, dat was alles behalve makkelijk. En zijn hospita had ook veel goeds: kookte uitmuntend, was zindelijk en keurig. . En dan den korten tijd, dat hij er waarschijnlijk nog wonen zou. . .

Hij voleinde den zin niet, deed 'n trekje aan z'n sigaar, die bleek uitgegaan. En het weer aansteken vulde het oogenblik van merkbaar zwijgen, dat volgde op de woorden, die geklonken hadden als 'n aanduiding. Maar Emmy, bezig bij 't buffet met het inschenken van de warme bisschop, wendde zich — met 'n knipoogje voor Laurens — ondeugend naar Meerhold om, vroeg onbevangen:

„Hoe zoo. . den korten tijd.. Heb u dan groote plannen?"

„Wat bedoel je?"

„Nou ja, trouwplannen of zoo iets," duidde ze nader aan.

Hij kreeg 'n kleur, glimlachte. „Wie weet," antwoordde hij vaag.

Maar allen hadden ze gezien, hoe z'n oogen, snel, als bang zich te verraden, Suus zochten en 't trof Leyter, dat het meisje zich dieper gebogen had over haar borduurwerk, als tobde ze met 'n moeilijken steek.

Eerst met de komst van Jacob — hij leek verhit en opgewonden, was warm van het harde loopen, beweerde hij — monterde de stemming op tot lacherige vroolijkheid. Z'n luidruchtige stem vulde de kamer op-eens met schel