is toegevoegd aan je favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die scheuvels bij de ooren gekregen heb. Het ware wel 't beste niet misschien, maar moest ik den schoolmeester tegenkomen, ik gaf hem de preuveling voor al zijn jongens te gader. „

" Maar, maar toch! Zij weten niet wat zij doen. En wilt gij volstrekt dat ik mij wreke ? Geef allen moed niet verloren. Ik zal nog wel middel vinden van den grooten vijand te temmen die daar nestelt onder dat volk, en die niemand el en is als Satan, de prins dezer wereld. Zij hebben verledene maand hunnen pastor doen vertijkelen : eenen armen seminarist die vreesde van vermoord te worden, en dien zij als eenen melaatsche opgesloten hadden in zijne pastorij. Ik ga er hun eenen anderen geven van mijn hand. Ik heb ze leeren kennen; ik weet wat hun behoeft; en ik heb hunnen man gevonden : een waren heilige, eenen apostel aan wien Onze Lieve Vrouwe alles toestaat dat hij begeert! Hij zal ze geern zien dat hij mirakels zal doen of sterven; en sterft hij, 't zal zijne gedachtenis zijn die mirakels zal doen, en zij zullen bekeeren op zijn graf. Het graf ook is machtig in woorden en werken. Weihoe ! het Evangelie overmeestert de menschevleescheters van Oceanie; en deze wilden hier, die toch gedoopt zijn, zouden aan de liefde van een waren priester wederstaan ? Maar een priester, mijnheer, een priester, 't is onze Heer Jesus Christus diezelfde Jesus die, wijzende op de straten van Galileën, gezeid heeft: van die steenen kan ik kinderen van Abraham maken. Daar is reeds eene brave vrouw die God bemint en dient; zij is alleen, met nog eenige kleene meisjes misschien. Gij meent dat dit niemendal en is, niet waar? Welnu, 't is al wat er noodig is. 't En zal geen vijftien jaar duren, zij zullen eene