is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van Bergeik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weering van de ergernis, die daardoor aan die van de Gereformeerden Godsdienst moet worden toegebragt ; is goedgevonden en verstaan by deese te verklaaren, dat, onvermindert enz. in het toekoomendc ten aansien van de daken, waar meede de voorsz. kerkhuisen of schuuren sullen moeten gedekt worden, gehouden sal worden deesen voel, dat gepermitteert sal worden deselve mei roode pannen te moogen dekken in soodanige plaatsen, daar verre het grootste gedeelte der huisen bevonden sal worden réeds met pannen gedekt te zijn, dog dat inteegendeel in plaatsen, daar de strooye of riete daken de grootste meerderheid der huisen bedekken, ook geene andere als strooye of riete daken sullen worden gepermiteert:

De grond voor deze nieuwe Heikerk had pastoor Deelen 5 Oetober 1790 verkregen bij akte, luidende als volgt :

Wy Abraham Verster en mr. Willem Kornelis Ackersdijck, leenmannen in de Leen- en Tolkamer te's Bosch, maaken kennelijk, dat voor ons gecompareerd is mr. Abraham Bastide, onse mede Leenman, mits absentie vervangende den Hoog Geboore Gestr. Heer mr. Willem Gerard Jan Baron van Rhemen tot Rhemenshuisen, Raad en Rentmeester-Generael der Domeynen van Brabant over de Hoofdstad, Meyereye en Quartiere van 's Hertogenbosch, gemagtigd tot enz., op de requeste van Thomas Deelen, pastoor van de Roomsch Catholieke Gemeente van Bergeijk, waerby aan dezelve gepermitteerd is een perceel gemeente, geleege te Bergeijck op het Middelste Loo agter de huysinge van Hendricus van Poppel, in te neemen en tot particulier erf in te graaven, en uit kragte der magte hem daerby gegeeven en verleend: een perceel gemeente, geleegen te Bergeijk op het Middelste Loo, groot een loopense, geleegen rondsom in de gemeente, heeft hy mits deezen wettelijk en erfelijk opgedraagen en overgegeeven Thomas Deelen, pastoor in de Roomsche Catholike gemeente te Bergeijk, met zodanigen regte als in 'sLands Domeynen en de gemeente van Bergeijk daerin gehad hebben en op de voorwaerden, exemtien en requisiten als in Hun Ed. Mog. Resolutie van 19 Mey 1786 en 4 January 1787 zijn gemeld, enz.

Den 22 November 1790 heeft voor Schepenen van Bergeik Thomas August .Deelen, pastoor aldaar, aan de Roomsche Catholike