Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Belgische Hoogleeraren. Ruim een 20-tal Studenten hebben zich tot dusver tot het afleggen van examens opgegeven. In het schrijven van den Gezant van 20 Januari werd onze afdeeling tevens de dank van Z. M. den Koning van België overgebracht voor hare bemoeïngen in het belang der Belgische Studenten.

GEÏNTERNEERDE VLAAMSCHE STUDENTEN.

Ondertusschen had het Bestuur 3 November een schrijven ontvangen uit naam van te Harderwijk geïnterneerde Vlaamsche Studenten, waarin deze ons verzochten, ons ook hunne belangen te willen aantrekken.

Het Bestuur besloot te trachten eene bibliotheek van moderne Nederlandsche wetenschappelijke werken ten behoeve der geïnterneerde Studenten samen te brengen. Eene aanvraag om die boeken, waarin gewezen werd op het groote belang ook voor Holland om de Belgische Studenten met deze werken, welke op de Belgische Universiteiten nog nagenoeg onbekend zijn, in kennis te brengen, werd opgenomen in de dagbladen, toegezonden aan alle afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, en aan alle Hoogleeraren, Lectoren en Privaat-docenten aan de Hollandsche Universiteiten, aan vele Uitgevers en Particulieren. Medewerking werd tevens verzocht aan de Academische Senaten der verschillende Hoogescholen, aan de Besturen der Landbouwschool te Wageningen en der Veeartsenijschool te Utrecht, alsmede aan de verschillende Studenten-Corpsen.

Van de Senaten van het Utrechtsch, Leidsch, Delftsch en Rotterdamsch Studenten-Corps ontving het Bestuur toezegging van medewerking : maar bij deze toezeggingen bleef het helaas. Werkzame belangstelling voor de belangen van den Nederlandschen stam is onder de hedendaagsche Studenten schaarsch verspreid.

Echter gevoelde het Bestuur zich in zijn streven gesterkt door een waardeerend schrijven, dat het mocht ontvangen

Sluiten