is toegevoegd aan je favorieten.

Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den voorzomer van 1914 maakte ik twee Engelsche 'lezingen over Holland, met het doel in October andermaal naar Amerika te gaan en daar die lezingen te houden.

Toen de zomer kwam, ging ik met die lezingen naar Engeland, waar ze door vriendelijke en bekwame handen uit gebrekkig Engelsch in goed Engelsch werden overgezet.

Toch kon ik niet aan het voorgevoel ontkomen, dat mijn reis naar Amerika verhinderd zou worden.

Zelfs toen ik mijn plaats op de „Potsdam" besproken had, verliet dit voorgevoel mij niet. Integendeel, het werd steeds sterker.

In die dagen moest ik, tengevolge eener lichte ongesteldheid, het bed houden. Ik verveelde mij, en vroeg mijne zuster, die bij mij was, of zij mij niet een of ander boek kon bezorgen om te lezen.

Toen bracht zij mij „The Life and Work of St. Paul" door Dean Farrar, een boek, dat Dr. Scheurer haar eens gegeven had, toen zij tezamen in het Zendings-Hospitaal te Djokjakarta arbeidden.

Nu achteraf weet ik, dat God mij door de lezing van dat boek zou toonen, welken weg ik zou hebben te gaan en welk werk Hij voor mij te doen had. Niet Amerika, en geen Engelsche lezingen over Holland, — maar een studie van Paulus' leven en een lezing over „Paulus' lijdensweg".

Maar toen ik Farrar's boek ter hand nam, was ik noë geheel vervuld van mijn Amerikaansche plannen.

In ongestoord-rustige uren begon ik te lezen .... Ik kon niet meer uitscheiden. Farrar's boek werd een openbaring voor mij. 'tWas mij of er een gordijn Werd opengeschoven. En ik zag Paulus' persoonlijkheid en Paulus' levenswerk als één machtig geheel van buitengewone belangrijkheid en onweerstandelijke bekoring. Ik las het boek uit, zooals men een boeienden roman uitleest. „Aus einem Gusz". En toen ik het uitgelezen had, gevoelde ik, dat ik een schat voor mijn leven had verworven: ik kende en begreep — eigenlijk voor 't eerst — den lévenden Paulus.

En in de geestdrift der ontdekking nam ik het be-