is toegevoegd aan uw favorieten.

Epidemie-ordonnantie ontsmettingsreglement: bepalingen betreffende de bestrijding van de pest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zoover de materialen van tijdelijken aard zijn, op last van het Hoofd van plaatselijk bestuur en onder de noodige voorzorgen verbrand worden.

Art. 30. (1) Als lijken van aan besmettelijke ziekten overledenen met voer- of vaartuigen, ook voor levenden bestemd, naar de begraafplaats of vóór dien tijd naar elders vervoerd worden, moeten de transportmiddelen terstond daarna, volgens de voorschriften van het krachtens artikel 32, vast te stellen Ontsmettingsreglement ontsmet worden.

(2) Op dezelfde wijze wordt, zoo dit door het Hoofd van plaatselijk betuur wordt noodig geacht, gehandeld met voer- of vaartuigen, waarmede personen vervoerd zijn, als bedoeld in de eerste alinea van artikel 13.

Art. 31. De ontsmetting der in het vorig artikel bedoelde voer- en vaartuigen zal ten koste der eigenaren plaats vinden, zoo hunne middelen het toelaten.

Art. 32. (1) De regelen omtrent het verbranden of op andere wijze vernietigen van voorwerpen, het vervoeren en ontsmetten van besmette en van de bij de artikelen 15 en 16 genoemde voorwerpen, zoomede de ontsmetting van gebouwen, voer- of vaartuigen worden door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, bij afzonderlijk reglement vastgesteld.

(2) Het Hoofd van plaatselijk bestuur neemt de noodige maatregelen ter verzekering, dat eene voorgeschreven ontsmetting behoorlijk plaats vinde.