is toegevoegd aan uw favorieten.

Epidemie-ordonnantie ontsmettingsreglement: bepalingen betreffende de bestrijding van de pest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Slot- en strafbepalingen.

Art. 33. Bij verschil van meening over de vraag, of goederen vallen onder de toepassing van artikel 19, beslist het Hoofd van plaatselijk bestuur in hoogste ressort.

Art. 34. Hij, die door onvoorzichtigheid of achteloosheid voor anderen gevaar van besmetting, hetwelk voorzien kon worden, doet ontstaan, wordt, indien hij met den aard van de ziekte bekend was, gestraft met een geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden of, voorzooveel betreft Europeanen of met dezen gelijkgestelden, met gevangenis, en Inlanders of met dezen gelijkgestelden, met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van teil hoogste drie dagen.

Art. 35. Met een geldboete van ten hoogste vijftig gulden of, voorzooveel betreft Europeanen of met dezen gelijkgestelden, met gevangenis, en Inlanders of met dezen gelijkgestelden, met ten arbeid-stelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste zes dagen worden gestraft: le. zij, die toelating weigeren in de gevallen bij de artikelen 5 en 6 omschreven;

2c. ouders, voogden of verzorgers, die bij hen inwonende kinderen ter school zenden in strijd met artikel 20;

3e. onderwijzers, die in strijd metartikel 20 ter school komen zoomede hoofden of bestuurders van scholen, die onderwijzers in strijd met dat artikel tot de school hebben toegelaten.