is toegevoegd aan uw favorieten.

Epidemie-ordonnantie ontsmettingsreglement: bepalingen betreffende de bestrijding van de pest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 36. (1) Overtreding van de bepalingen der artikelen 11,13,15 (eerste en tweede alinea), 16, 17, 18 (eerste en tweede alinea), 19 en 30 of van de krachtens of teruitvoeringdierartikelen gegeven voorschriften wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste honderd gulden of, voorzooveel betreft Europeanen of met dezen gelijkgestelden, met gevangenis, en Inlanders of met dezen gelijkgestelden, met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste 6 dagen.

(2) Gelijke straf wordt opgelegd wegens het wegnemen, verplaatsen, onleesbaar of onzichtbaar maken van het kenmerk, in artikel 12 vermeld.

(3) De vernietiging der in strijd met de verbodsbepaling in artikel 19 uitgevoerde goederen kan in het vonnis, zelfs bij vrijspraak, gelast worden.

Art. 37. Ieder, die de uitvoering van de voorschriften dezer verordening opzettelijk belemmert of die zich daartegen verzet, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden en, voor zooveel betreft Europeanen of met dezen gelijkgestelden, met gevangenis, en Inlanders of met dezen gelijkgestelden, met dwangarbeid buiten den ketting van ten hoogste één jaar.

Art. 38. Ter nakoming van de krachtens deze ordonnantie gegeven bevelen en voorde bewaking van verblijven, inrichtingen, plaatsen, en landstreken kan het Hoofd van plaatselijk bestuur, zoo noodig, de hulp der maritieme of militaire macht inroepen.

Ten tweede: Deze ordonnantie treedt in werking tegelijk met de Quarantaine-